Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av visse plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 812/2011 av 10. august 2011 som endrer vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 hva angår maksimalgrenseverdiene for restkonsentrasjoner av dimetomorf, fluopikolid, mandipropamid, metrafenon, nikotin og spirotetramat i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) No 812/2011 of 10 August 2011 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for dimethomorph, fluopicolide, mandipropamid, metrafenone, nicotine and spirotetramat in or on certain products

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 17.2.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.2.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer maksimum grenseverdier for rester av dimetomorf, fluopicolid, mandipropamid, metrafenon, nikotin og spirotetramat i eller på visse produkter, se tabell 1.

Flere av stoffene er endret fordi plantevernmiddelet er søkt om å bli brukt til nye kulturer. Enkelte verdier er endret fordi det har vært ønske om å ha en felles MRL for en gruppe kulturer. Nikotin har vist seg å være utrolig bestandig og vanskelig å fjerne fra lagerbygninger, containere og lignende. Dette har ført til at flere produkter er blitt kryssforurenset med nikotin. MRL for nikotin i enkelte produkter er gitt, men skal revurderes etter to år av EU/EFSA. MRL for spirotetramat er gitt etter at Codex Alimentarius vedtok MRL-verdier for dette stoffet. Grenseverdien for metrafenon er endret for druer for å unngå handelshindringer med USA.

European Food Safety Authority (EFSA) har vurdert forslagene til grenseverdier og funnet dem helsemessig trygge.

Tabell 1: Oppsummering av vedtak. Tabellen er ikke fullstendig - se vedlegg til forordning (EU) nr. 812/2011 for nøyaktig angivelse. (Red. anm.: For tabellen, se lenken over til EØS-notatet)

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Det er kun dimetomorf som er tillatt brukt i Norge. De andre plantevernmidlene er ikke tillatt brukt i Norge. De er imidlertid tillatt brukt enkelte andre steder i verden som vi handler med. De nye grenseverdiene er vurdert av EFSA både i forhold til nødvendigheten av å endre dem og i forhold til forbrukernes trygghet. EFSA har funnet dem akseptable, da de ikke har funnet at de nye MRL-ene gir en risiko for at verken akseptabelt daglig inntak (ADI) eller akutt referansedose (ARfD) blir overskredet.

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
10.08.2011
Anvendelsesdato i EU
14.08.2011
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 35, 23.6.2016, p. 698-719
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.11.2011
Vedtatt i EØS-komiteen
10.02.2012
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.02.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.02.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Høring publisert
05.09.2011
Høringsfrist
06.12.2011
Gjennomføring i norsk rett
Dato
13.02.2012
Anvendes fra i Norge
13.02.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011R0812
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro