Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av visse plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 813/2011 av 11. august 2011 som endrer vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 hva angår maksimalgrenseverdiene for restkonsentrasjoner av acequinocyl, emamectinbenzoat, ethametsulfuron-methyl, flubendiamid, fludioxonil, kresoxim-methyl, methoxyfenozid, novaluron, thiakloprid og trifloxystrobin i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) No 813/2011 of 11 August 2011 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for acequinocyl, emamectin benzoate, ethametsulfuron-methyl, flubendiamide, fludioxonil, kresoxim-methyl, methoxyfenozide, novaluron, thiacloprid and trifloxystrobin in or on certain products

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 17.2.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.2.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer maksimum grenseverdiene for rester av acekinosyl, emamektin benzoat, etametsulfuron-metyl, flubendiamid, fludioksonil, kresoksimmetyl, metoksifenozid, novaluron, tiakloprid og trifloksystrobin i visse produkter, se tabell 1.

Grenseverdiene for acekinosyl, emamektin benzoat, fludioksonil, kresoksimmetyl, metoksifenozid og trifloksystrobin er endret fordi plantevernmidlet er søkt om å bli brukt til nye kulturer. I tillegg er det også økninger i grenseverdiene for å unngå handelshindringer med flere land. Grenseverdiene for etametsulfuron-metyl er økt for rapsfrø for å unngå handelshindringer med Canada. Grenseverdiene for flubendiamid, fludioksonil, novaluron og metoksifenozid er økt for noen produkter for å unngå handelshindringer med USA. Grenseverdiene for flubendiamid er økt i ris for å unngå handelshindringer med India.

De nye grenseverdiene er vurdert av European Food Safety Authority (EFSA) både i forhold til nødvendigheten av å endre dem og i forhold til forbrukernes sikkerhet. Konklusjonen var at det ikke er noen risiko for at verken akseptabelt daglig inntak (ADI) eller akutt referansedose (ARfD) blir overskredet.

Tabell 1: Oppsummering av vedtak. Tabellen er ikke fullstendig - se vedlegg til forordning (EU) nr. 813/2011 for nøyaktig angivelse. (Red. anm.: For tabellen, se lenken over til EØS-notatet.)

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Plantevernmidlene fludioksonil, tiakloprid og trifloksystrobin er tillatt brukt i Norge. Bruksområde og bruksbetingelsene er ikke endret i Norge for disse preparatene i forhold til endrede grenseverdier. De andre plantevernmidlene er ikke tillatt brukt i Norge. De er imidlertid tillatt brukt enkelte andre steder i verden som vi handler med. De nye grenseverdiene er vurdert av European Food Safety Authority (EFSA) både i forhold til nødvendigheten av å endre dem og i forhold til forbrukernes sikkerhet. EFSA konkluderte med at det ikke er noen risiko for at verken det akseptabelt daglig inntaket (ADI) eller den akutte referansedosen (ARfD) blir overskredet. EFSA har vurdert at det er akseptabelt å foreta de endringene som her er vedtatt.

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
11.08.2011
Anvendelsesdato i EU
14.08.2011
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 35, 23.6.2016, p. 720-776
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.11.2011
Vedtatt i EØS-komiteen
10.02.2012
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.02.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.02.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Høring publisert
05.09.2011
Høringsfrist
06.12.2011
Gjennomføring i norsk rett
Dato
13.02.2012
Anvendes fra i Norge
13.02.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011R0813
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro