Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av visse plantevernmidler i næringsmidler

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 270/2012 av 26. mars 2012 som endrer vedlegg II og II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 hva angår maskimale restmengder av amidosulfuron, azoxystrobin, bentazone, bixafen, cypermethrin, cyproconazole, fluopyram, flusilazole, imazapic, malathion, propiconazole, spinosad and tebuconazole i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) No 270/2012 of 26 March 2012 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for amidosulfuron, azoxystrobin, bentazone, bixafen, cyproconazole, fluopyram, imazapic, malathion, propiconazole and spinosad in or on certain products

Siste nytt

EØS-komitevedtak 7.12.2012

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.1.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer maksimum grenseverdier (MRL) for amidosulfuron, azoksystrobin, bentazon, biksafen, cyprokonazol, fluopyram, imazapik, malation, propikonazol og spinosad i eller på visse produkter. MRL for rester av amidosulfuron, azoksystrobin, biksafen, cyprokonazol, propikonazol og spinosad er endret fordi plantevernmidlene har blitt søkt om til bruk i nye kulturer. MRL for rester av fluopyram og imazapik har tidligere ikke vært satt. MRL for flupyram er fastsatt for flere produkter og varierer fra produktgruppe til produktgruppe. Bakgrunnen er å unngå handelshindringer med USA. Dette stoffet skal revurderes innen mars 2013. MRL for imazapik er satt til 0,01 mg/kg for alle produktgrupper med unntak for sukkerrør. Bakgrunnen er å unngå handelshindringer med Costa Rica, Brasil og Guatemala. MRL for rester av malation i kamille er satt for å unngå handelshindringer med Egypt. De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av Standing Committee of the Food Chain and Animal Health, seksjon "pesitcide residues" (SCFCAH-PR). De er basert på European Food Safety Authority (EFSA) sine saklige begrunnelser ("reasoned opinions") og annen relevant informasjon.

Merknader

Rettslige konsekvenser: Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser: Rettsakten kan føre til økning i analyser av rester av plantevernmidler i mat og fôr. Dette har betydning spesielt for næringen og det offentlige kontrollapparatet. I tillegg vil endringer i MRLer kunne påvirke antall positive analyseprøver. Det vil si når MRL øker, vil dette kunne føre til færre påviste positive analyseprøver. Når MRL reduseres, vil dette kunne føre til flere positive analyseprøver. Endringer i antall positive analyseprøver kan derfor kunne påvirke det administrative arbeidet som Mattilsynet har ved overskridelser av MRLer. Imidlertid anser Mattilsynet at endringene er minimale og at rettsakten;
• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.
• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Plantevernmidlene amidosulfuron, azoksystrobin, bentazon, propikonazol og spinosad er tillatt brukt i Norge. Bruksområde og bruksbetingelsene er ikke endret i Norge for disse preparatene i forhold til endrede MRL-verdier. De andre plantevernmidlene er ikke tillatt brukt i Norge. De er imidlertid tillatt brukt enkelte andre steder i verden som vi handler med. EFSA hadde i forkant av vedtaket vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene og i forhold til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs "reasoned opinions" for de respektive stoffer har EFSA konkludert med MRL-verdier for enkeltprodukter. Disse MRL-verdiene skal sikre at det ikke er noen risiko for at verken akseptabelt daglig inntak (ADI) eller akutt referansedose (ARfD) blir overskredet. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
27.09.2011
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
26.03.2012
Anvendelsesdato i EU
28.03.2012

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 29, 11.5.2017, p. 374-432
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
06.09.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
07.12.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.12.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.12.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0270
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro