Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av visse plantevernmidler i næringsmidler

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 592/2012 av 4. juli 2012 som endrer vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 hva angår maksimalgrenseverdiene for restkonsentrasjoner av bifenazat, captan, cyprodinil, fluopicolid, hexythiazox, isoprothiolan, metaldehyd, oxadixyl og phosmet i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) No 592/2012 of 4 July 2012 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for bifenazate, captan, cyprodinil, fluopicolide, hexythiazox, isoprothiolane, metaldehyde, oxadixyl and phosmet in or on certain products

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 10.5.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.6.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedleggene II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 når det gjelder maksimum grenseverdier (MRL) for rester av bifenazat, kaptan, cyprodinil, fluopicolid, heksytiazoks, isoprotiolan, metaldehyd, oksadixyl og fosmet i eller på visse produkter.

MRLer er for stoffene bifenazat og kaptan oppført i vedlegg II og del B til vedlegg III til forordning (EF) nr. 396/2005. MRLer er for stoffene cyprodinil, fluopicolid, heksytiazoks, metaldehyd, oksadixyl og fosmet oppført i del A til vedlegg III til forordning (EF) nr. 396/2005. Isoprotiolan er tidligere ikke oppført i noe vedlegg til forordning (EF) nr. 396/2005, og blir nå oppført i del B til vedlegg III til forordning (EF) nr. 396/2005.

Under er det gitt en oversikt over produktgrupper som er endret:

(LOD er forkortelse for «lowest limit of detection»)

MRL for bifenazat er økt for rips. Bifenazat er tillatt brukt for produksjon av flere kulturer i Norge, men rettsakten påvirker ingen av disse kulturene.

MRL for kaptan er økt for bjørnebær, bringebær, blåbær, solbær, rips og stikkelsbær.

MRL for cyprodinil er økt for friske urter, spinat og diverse salater. Cyprodinil er tillatt brukt mot soppsykdommer på flere kulturer i Norge. Av de aktuelle kulturene vil rettsakten kunne påvirke produksjonsforholdene for salat.

MRL for fluopikolid er økt for reddiker, løk, poteter og grønnkål.

MRL for heksytiazoks var før satt til LOD og er nå satt til 4 mg/kg for te. Heksytiazoks er tillatt brukt i Norge til flere kulturer, men ikke til teproduksjon. Rettsakten vil derfor ikke påvirke norske forhold.

LOD er satt for isoprotiolan for alle matgruppene. MRLene for isoprotiolan skal evalueres senest 31. desember 2013 og revurdering kan føre til endringer av MRLene.

MRL for metaldehyd er økt for poteter, diverse salater, spinat, urter og rapsfrø.

MRL for oksadixyl for persille, selleri og løk var satt til LOD. Rettsakten endrer MRL for disse kategoriene som nå er satt til 0,3 mg/kg, 0,1 mg/kg og 0,07 mg/kg for henholdsvis persille, selleri og løk.

MRL for fosmet er økt for aprikoser og oliven.

De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndterte og vedtatt av Standing Committee of the Food Chain and Animal Health, seksjon Pesticide Residues (SCFCAH-PR). De er basert på European Food Safety Authority (EFSA) sine saklige begrunnelser ("reasoned opinions") og annen relevant informasjon.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Rettsakten kan føre til økninger i antall analyser av rester av plantevernmidler i mat og fôr. Dette har betydning spesielt for næringen og det offentlige kontrollapparatet. I tillegg vil endringer i MRLer kunne påvirke antall positive analyseprøver. Det vil si når MRL øker, vil dette kunne føre til færre påviste positive analyseprøver. Når MRL reduseres, vil dette kunne føre til flere positive analyseprøver. Endringer i antall positive analyseprøver kan derfor kunne påvirke det administrative arbeidet som Mattilsynet har ved overskridelser av MRLer. Imidlertid anser Mattilsynet at endringene er minimale og at rettsakten;

• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser for verken næringen eller Mattilsynet.
• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Plantevernmidlene bifenazat, cyprodinil og heksytiazoks er tillatt brukt i Norge. Av disse er det bare endringer i MRL for cyprodinil som vil kunne påvirke norske forhold. Rettsakten øker MRL for cyprodinil fra 10 mg/kg til 15 mg/kg. Man kan tenke seg høyere inntak av cyprodinil, men bruksområde og bruksbetingelsene er imidlertid ikke endret for bruk av stoffet i Norge.

De øvrige plantevernmidlene i forordningen er ikke tillatt brukt i Norge. De er imidlertid tillatt brukt enkelte andre steder i verden som vi handler med.

EFSA hadde i forkant av vedtaket vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene og i forhold til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs "reasoned opinions" for de respektive stoffene har EFSA konkludert med MRL for enkeltprodukter. Disse MRLene skal sikre at det ikke er noen risiko for at verken akseptabelt daglig inntak (ADI) eller akutt referansedose (ARfD) blir overskredet.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
04.07.2012
Anvendelsesdato i EU
26.07.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 51, 17.8.2017, p. 185-221
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.03.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
03.05.2013
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.05.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.05.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
08.05.2013
Anvendes fra i Norge
08.05.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0592
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro