Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av visse plantevernmidler

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2008/17/EF av 19. februar 2008 om endring av visse vedlegg til rådsdirektiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF med hensyn til grenseverdier for restmengder av acefat, acetamiprid, acibenzolar-s-metyl, aldrin, benalaksyl, benomyl, karbendazim, klormekvat, klortalonil, klorpyrifos, klofentezin, cyflutrin, cypermetrin, cyromazin, dieldrin, dimetoat, ditiokarbamater, esfenvalerat, famoksadon, fenheksamid, fenitrotion, fenvalerat, glyfosat, indoksakarb, lambdacyhalotrin, mepanipyrim, metalaksyl-m, metidation, metoksyfenozid, pymetrozin, pyraklostrobin, pyrimetanil, spiroksamin, tiakloprid, tiofanatmetyl og trifloksystrobin

Commission Directive 2008/17/EC of 19 February 2008 amending certain Annexes to Council Directives 86/362/EEC, 86/363/EEC and 90/642/EEC as regards maximum residue levels for acephate, acetamiprid, acibenzolar-S-methyl, aldrin, benalaxyl, benomyl, carbendazim, chlormequat, chlorothalonil, chlorpyrifos, clofentezine, cyfluthrin, cypermethrin, cyromazine, dieldrin, dimethoate, dithiocarbamates, esfenvalerate, famoxadone, fenhexamid, fenitrothion, fenvalerate, glyphosate, indoxacarb, lambda-cyhalothrin, mepanipyrim, metalaxyl-M, methidathion, methoxyfenozide, pymetrozine, pyraclostrobin pyrimethanil, spiroxamine, thiacloprid, thiophanate-methyl and trifloxystrobin

Siste nytt

Gjennomføringssak henlagt av EFTAs overvåkingsorgan 11.3.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Bakgrunn (fra EØS-notatet)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer enkelte grenseverdier for stoffene som er nevnt i tittelen. Bakgrunnen er at Kommisjonen har mottatt informasjon om ny eller endret bruk som kunne betinge endringer. Langtidseksponeringen av forbrukerne via næringsmidler som kan inneholde rester av disse stoffene er vurdert i henhold til EU's prosedyrer og praksis samt at det er tatt hensyn til WHO's guidelines. Basert på disse vurderingene er det satt grenseverdier som sikrer at ADI (akseptabelt daglig inntak) ikke blir overskredet. For de fleste av stoffene har det også blitt fastsatt ARfD (akutt referansedose). For disse er også korttidseksponeringen via hvert enkelt næringsmiddel som kan inneholde rester vurdert på samme måte. Grenseverdiene er satt slik at inntak av næringsmidlene ikke vil føre til at ARfD blir overskredet og dermed til akutte toksiske skadevirkninger.

Når godkjent bruk av plantevernmidler ikke fører til påviselige rester i næringsmidler, det ikke er noen godkjent bruk eller det ikke finnes nødvendige data for å sette grenseverdier, settes grenseverdiene på den analytiske bestemmelsesgrensen.

Fastsettelse eller endringer i midlertidige grenseverdier på fellesskapsnivå er ikke til hinder for at medlemsstatene kan sette midlertidige grenseverdier for acetamiprid, acibenzolar-S-methyl, famoksadon, fenhexamid, glyfosat, indoksakarb, mepanipyrim, metoxyfenozid, pymetrozin, pyraklostrobin, tiakloprid og trifloksystrobin for en periode på 4 år. Deretter blir fellesskapets grenseverdier gjeldende.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 21. desember 1993 nr. 1388 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôr.

Rettsakten medfører ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert i Spesialutvalget for næringsmidler der Helse-og omsorgsdepartentet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert.

Vurdering
12 av stoffene er godkjent i Norge. Endringene i grenseverdiene for disse får ingen konsekvenser for norsk bruk.

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Status:
Rettsakten er vedtatt i EU og under vurdering i EØS-landene. Medlemsstatene skal tilpasse sitt regelverk innen 14. september 2008. De nye grenseverdiene skal tas i bruk fra 15. september 2008.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
19.02.2008
Gjennomføringsfrist i EU
14.09.2008
Anvendelsesdato i EU
15.09.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 6, 30.1.2014, p. 58-91
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
26.09.2008
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
27.09.2008
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
27.09.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
30.09.2008
Anvendes fra i Norge
30.09.2008

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008L0017
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro