Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner i matvarer av visse plantevernmidler

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1097/2009 av 16. november 2009 som endrer vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 når det gjelder maksimumsgrenseverdier for dimetoat, etefon, fenamifos, fenarimol, metamidofos, metomyl, oksydemeton-metyl, procymidon, tiodikarb og vinklozilin i og på visse produkter

Commission Regulation (EC) No 1097/2009 of 16 November 2009 amending Annex II to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for dimethoate, ethephon, fenamiphos, fenarimol, methamidophos, methomyl, omethoate, oxydemeton-methyl, procymidone, thiodicarb and vinclozolin in or on certain products, as corrected by OJ L 307, 21.11.2009, p. 9.

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 13.5.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.2.2010)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer enkelte av grenseverdiene for stoffene dimetoat, etefon, fenamifos, fenamirol, metamidofos, metomyl, oksydemton-metyl, procymidon, tiodikarb og vinklozilin. Årsaken er bekymringer for forbrukernes inntak.

EFSA (European Food Safety Authority) har vurdert de gjeldende grenseverdiene og kommet med forslag til nye som er sikre med henblikk på forbrukernes inntak.

Ettersom grenseverdiene er satt ned er det behov for overgangsbestemmelser for at normal markedsføring, prosessering og konsum av produkter som er lovlig produsert før denne forordningen trer i kraft, kan skje. Overgangsbestemmelsene går ut på at for disse produktene skal de gamle grenseverdiene fortsatt gjelde. Det er satt opp en liste over produkt/stoffkombinasjoner dette er aktuelt for. EFSAs vurdering viser at grenseverdiene for disse fortsatt ivaretar et høyt beskyttelsesnivå for forbrukerne.

Merknader
Rettslige konsekvenser: Rettsakten krever endringer i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôr.

Administrative og økonomiske konsekvenser: Dette medfører ingen økte administrative eller økonomiske konsekvenser for Mattilsynet eller næringslivet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse-og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings- og integreringsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.
Vurdering

Da grenseverdiene settes ned vil det føre til at forbrukerne blir mindre eksponert for disse stoffene.

Dimetoat og etefon er godkjent til bruk i Norge. Etefon brukes i korn, men disse grenseverdiene blir ikke endret. Av de kulturene dimetoat er godkjent i settes grenseverdiene for hvete, hodekål og blomkål ned. Dette kan føre til at hvete må tas ut av bruksområdet i Norge. Stoffet skal vurderes for fornyet godkjenning i 2010 og da er det mulig at ny dokumentasjon vil vise at det likevel ikke blir nødvendig å ta hvete ut av bruksområdet. Rettsakten kan ha enkelte mindre konsekvenser for næringen.

Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Rettsakten innlemmes også i EØS-avtalens vedlegg I, kapittel II (fòr).

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og publisert i Official Journal 16. november 2009, og er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
16.11.2009
Anvendelsesdato i EU
07.06.2010

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 29, 21.5.2015, p. 47-63
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
11.06.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.06.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.06.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
15.06.2010
Anvendes fra i Norge
15.06.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009R1097
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro