Maksimalpriser for SMS og dataoverføring med mobiltelefoner fra utlandet

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 544/2009 av 18. juni som endrer forordning (EF) nr. 717/2007 internasjonal gjesting i offentlege mobiltelefonnett i Fellesskapet og direktiv 2002/21/EF om felles rammebestemmelser for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester

Regulation (EC) No 544/2009 of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 amending Regulation (EC) No 717/2007 on roaming on public mobile telephone networks within the Community and Directive 2002/21/EC on a common regulatory framework for electronic communications networks and services

Siste nytt

Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 8.12.2010

EU-forordningen om maksimalpriser ved bruk av telefonettet i utlandet (gjesting eller "roaming") utløper 30. juni 2012. Et år før dette må Kommisjonen legge fram en rapport om erfaringene med forordningen og hvor eventuelt behov forlengelse av ordningen vurderes. I den forbindelse igangsatte Kommisjonen 8. desember 2011 en åpen høring om roaming-forordningen med høringsfrist 11. februar 2011.

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.5.2010)

Sammendrag av innhold
I korte trekk går endringsforordningen ut på en forlengelse i tid og en utvidelse av innholdet i forordning 717/2007/EC. Endringene omhandler:

Tale

Når det gjelder gjestesamtaler forlenges eksisterende regulering med to år – fra 1. juli 2010 til 1. juli 2012. Det settes nye maksimalpriser på grossistnivå (prisen tilbyderne tar seg i mellom) og grossistprisen skal reduseres hvert år 1. juli fra 2009 til 2012 (se Tabell 1). Det blir også nye maksimalpriser på sluttbrukernivå (Eurotariff - se Tabell 1). Prisen skal settes ned 1. juli hvert år til 2012. Ny regulering innebærer også at sekundtaksering skal benyttes både på grossistnivå og på sluttbrukernivå med en mulig minimumsfakturering på opp til 30 sekunder for å sette opp en samtale.

  1. juli 2009[1] 1. juli 2010 1. juli 2011
Grossistpris for å ringe i utlandet - grossistnivå € 0,26 € 0,22 € 0,18
Sluttbrukerpris for å ringe i utlandet* € 0,43 € 0,39 € 0,35
Sluttbrukerpris for å motta samtale i utlandet* € 0,19 € 0,15 € 0,11

Tabell 1: Maksimal grossist- og sluttbrukerpris for gjestesamtaler
(*) Sluttbrukerpriser er eksklusiv MVA.
[1] Dette er regulering som allerede er implementert, dato for prisnedsettelse er imidlertid fremskyndet med to måneder fra 30. august 2009 til 1. juli 2009.

SMS
Den nye forordningen gjelder også for gjesting av SMS-tjenester innad i Fellesskapet. Fra 1. juli 2009 skal maksimalpris på grossistnivå for gjestetekstmeldinger sendt innenfor Fellesskapet være 0,04 Euro per SMS. Tilbyderne skal videre tilby egne sluttbrukere som benytter SMS-tjeneste i utlandet en Euro-SMS-tariff som ikke skal overstige 0,11 Euro per SMS. Alle egne gjestende sluttbrukere, med unntak av sluttbrukere som har pakkeløsninger eller særlige avtaler om pris, skal tilbys Euro-SMS-pris. Mottak av SMS skal ikke faktureres. Reguleringen fremmer gjennomsiktighet ved at tilbyderne plikter å gi egne gjestende sluttbrukere personlig informasjon om kostnader knyttet til det å sende en tekstmelding. Dette er tilsvarende regler som allerede gjelder for taletelefoni. Tilbyder skal også informere egne gjestende sluttbrukere om muligheten for å kunne ringe det europeiske nødnummeret 112 gratis.

1. juli 2009 1. juli 2010 1. juli 2011
Grossistpris for å sende SMS € 0,04 € 0,04 € 0,04
Sluttbrukerpris for å sende SMS* € 0,11 € 0,11 € 0,11

Tabell 2: Maksimal grossist- og sluttbrukerpris for å sende SMS
* Sluttbrukerpriser er eksklusiv MVA.

Datatjenester
Det innføres maksimalpriser på grossistnivå for gjesting av datatjenester. Prisen skal settes ned 1. juli hvert år til 2012 (se Tabell 3). Faktureringen skal være per kilobyte. Reguleringen fremmer transparens for gjesting av datatjenester. Når en sluttbruker starter datagjesting i et annet medlemsland, skal vedkommende bli informert om at gjesting pågår og hva gjeldende pris for denne tjenesten er. Fra 1. mars 2010 skal tilbyder ha på plass en ordning for sluttbruker som gjør det mulig å begrense sin datagjesting. En av disse grensene skal være på 50 Euro (eksklusiv moms)per måned eller en ved en tilsvarende mengde overført data. Fra 1. juli 2010 vil denne grensen gjelde for alle sluttbrukere som ikke har valgt et annet grensebeløp. Tilbyder skal varsle sluttbruker når 80 % av grensebeløpet er nådd og igjen når grensebeløpet er nådd. Tjenesten skal da opphøre med mindre og inntil sluttbrukeren ber om å få fortsette. Fra 1. november 2010 skal en forespørsel om beløpsgrense kunne håndteres i løpet av én arbeidsdag etter at forespørselen er mottatt.

1. juli 2009 1. juli 2010 1. juli 2011
Per megabyte sendt og mottatt € 1,00 € 0,80 € 0,50

Tabell 3: Maksimal grossistpris per megabyte data overført (sendt og mottatt)under gjesting

Talebeskjeder
Fra 1. juli 2010 skal tilbyder ikke kunne fakturere sine kunder for å ha mottatt talebeskjeder (voicemail messages)mens de gjester i EU. Oppringninger som foretas for å kunne høre på talebeskjeder når man gjester, skal kunne faktureres.Bakgrunnen for denne regelen er at sluttbruker i dag ofte faktureres for å ha mottatt talebeskjeder når de gjester, uavhengig av om de har hørt disse beskjedene eller ikke. Sluttbruker kan selv ikke styre denne kostnaden i og med at de ikke selv kontrollerer lengden på slike talebeskjeder.

Merknader
Det foreslås ikke regulering av sluttbrukerpris for datagjestingtjenester. Årsaken til dette er at dette markedet er i en tidlig og dynamisk fase med stor grad av teknologisk og kommersiell innovasjon. Prisene for sluttbruker er på vei ned og det vil etter Kommisjonens oppfatning være prematurt å regulere dette.

Vurdering
Norge er positiv til denne forordningen. Forordningen vil føre til reduserte priser både på tale, sms og data for sluttbrukere som benytter seg av disse tjenestene når de besøker et annet land innenfor fellesskapet.

Norske myndigheter v/Samferdselsdepartementet har gitt uttrykk for sin holdning til gjesting-problematikken blant annet gjennom innspill i den offentlige høringen som Kommisjonen hadde om revidering av den eksisterende forordningen. Det fremgår av det norske innspillet at vi mener forordningen så langt har bidratt til gjennomsiktighet om pris og at det vil være hensiktsmessig både å forlenge reguleringen av dette området, samt å utvide innholdet i reguleringen til å gjelde SMS og datatjenester.

Status
Dette er en forordning som vil få direkte virkning i medlemsstatene så fort den trer i kraft. Forordningen vil måtte innlemmes i EØS-avtalen og det vil være nødvendig med en mindre endring i forskrift om elektronisk kommunikasjon.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
23.09.2008
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
18.06.2009
Anvendelsesdato i EU
30.06.2009
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 75, 11.12.2014, p. 7-18
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
22.10.2009
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
IS, LI
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.04.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.04.2010
Annen informasjon (EFTA/EØS)

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Høringsfrist
18.12.2009
Gjennomføring i norsk rett
Dato
01.01.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009R0544
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro