Maksimalt innhold av dioksiner og PCB i lever fra pigghå