Maksimalverdier for plantevernmidlene azoxystrobin og fludioxonil i næringsmidler

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 256/2009 av 23. mars 2009 som endrer vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til maksimalgrenseverdiene for azoxystrobin og fludioxonil i eller på visse produkter

Commission Regulation (EC) No 256/2009 of 23 March 2009 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for azoxystrobin and fludioxonil in or on certain products

Siste nytt

EØS-komitevedtak 4.12.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.12.2009)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer en grenseverdi for hvert av stoffene azoxystrobin og fludioksinil.

For azoxystrobin gjelder det i nepe. Årsaken er at denne kulturen er godkjent som nytt bruksområde i EU og det derfor behov for endring i grenseverdien som tidligere var satt til deteksjonsgrensa.

For fludioksinil har et tredjeland søkt om importtoleranse for granateple, da den godkjente bruken her fører til overskridelse av gjeldende grenseverdi i EU.

Grenseverdiene er vurdert av EFSA og ikke funnet å representere noen fare for forbrukerne verken på kort eller lang sikt.

Merknader
Rettsakten krever endring i norsk forskrift.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Speialutvalget for næringsmidler der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartement, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert.

Vurdering
Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Både azoksystrobin og fludioksinil er godkjent i Norge. Nepe er bruksområde for azoksystrobin, men da grenseverdien heves får det ingen konskvenser for norsk bruk. Granateple er ikke godkjent bruksområde for fludioksinil.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU den 23.03 2009 og publisert i Official Journal 27.03.2009. Den trådte ikraft dagen etter.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
23.03.2009
Anvendelsesdato i EU
28.03.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 3, 15.1.2015, p. 39-50
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
04.12.2009
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
05.12.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
05.12.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
07.12.2009
Anvendes fra i Norge
07.12.2009

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009R0256
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro