Maksimalverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 839/2008 av 31. juli 2008 som endrer vedlegg II, III og IV til Europaparlamentet og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 når det gjelder maksimumsgrenseverdiene for rester av plantevernmidler i enkelte produkter

Commission Regulation (EC) No 839/2008 of 31 July 2008 amending Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards Annexes II, III and IV on maximum residue levels of pesticides in or on certain products

Siste nytt

EØS-komitevedtak 29.5.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN(fra EØS-notatet)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedlegg II, III og IV til forordning (EF) nr. 396/2005, som er EU's nye regelverk for rester av plantevernmidler, som trådte i kraft 1. sept. 2008. I en overgangsperiode på 6 mnd før denne datoen gjaldt gammelt og deler av det nye regelverket parallelt og det skulle ikke være anledning til å endre vedleggene. Vedlegg II inneholder grenseverdier som var harmoniserte før dette regelverket trådte i kraft og som var fastsatt i de gamle direktivene. Det oppsto behov for å endre enkelte av disse grenseverdiene. Dette skjedde da ved at de gamle direktivene ble endret ved hjelp av direktivene 2007/73 og 2008/17 og nye grenseverdier trådte i kraft. De gamle direktivene ble opphevet 1. sept og denne forordningen inkorporer disse endringene i vedlegg II. Dette er derfor ingen endring i gjeldende grenseverdier, men en formalitet. Vedlegg III inneholder tidligere ikke-harmoniserte grenseverdier, bl.a. nasjonale grenseverdier. I løpet av overgangsperioden meldte flere medlemsstater ytterligere behov for å inkorporere nasjonale grenseverdier. Disse er vurdert av EFSA og ikke funnet å representere noen risiko for forbrukerne. De blir med denne forordningen ført opp i vedlegg III. Vedlegg IV er en liste over stoff det ikke er nødvendig å sette grenseverdier for. Enkelte medlemsstater kom i perioden med forslag om å sette flere stoff på denne listen. Forslagene er vurdert og funnet hensiktsmessig å sette på listen og blir med denne forordningen oppført i vedlegg IV.

Sakkyndige instansers merknader/høringsuttalelser
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten krever ikke endringer i norsk forskrift.

Norge har ikke implementert EU's nye regelverk enda. Gjeldende grenseverdier i Norge er de samme som var harmonisert i EU før 1. sept. 2008 og som er oppført i vedlegg II. Vi har implementert direktivene 2007/73 og 2008/17 og vårt regelverk er derfor oppdatert i forhold til disse endringene.

Vedleggene III og IV er enda ikke implementert i Norge og er derfor ikke en del av gjeldende norsk regelverk.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 31.07.08 og publisert i Official Journal 30.08.08. Den gjelder fra 01.09.08 da hele det nye regelverket trådte i kraft. Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
31.07.2008
Anvendelsesdato i EU
01.09.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 56, 2.10.2014, p. 461-676
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
29.05.2009
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.05.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.05.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.08.2009
Anvendes fra i Norge
18.08.2009

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008R0839
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro