Maksimum innhold av fosfatesteret TCEP i leketøy

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2014/79/EU av 20. juni 2014 om endring av tillegg C til vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/48/EF om sikkerhetskrav til leketøy, hva gjelder TCEP, TCPP og TDCP

Commission Directive 2014/79/EU of 20 June 2014 amending Appendix C of Annex II to Directive 2009/48/EC of the European Parliament and of the Council on the safety of toys, as regards TCEP, TCPP and TDCP

Siste nytt

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 07.08.2014)

Sammendrag av innhold
Direktivet om sikkerhet ved leketøy regulerer fysiske og mekaniske egenskaper, kjemiske, elektriske og støyende egenskaper, samt antennelighet, hygiene og radioaktivitet til leketøy. Videre stilles det krav til merking og dokumentasjon for leketøy som skal omsettes, og sporbarhet i forsyningskjeden. Direktiv 2009/48/EF erstatter det tidligere leketøydirektivet (direktiv 88/378/EF).

Direktiv 2014/79/EU endrer vedlegg II til direktiv 2009/48/EF ved at de fosfororganiske flammehemmerene TCEP, TCPP og TDCP føres opp på vedleggets tillegg C, "Særlige grenseverdier for kjemikalier som brukes i leketøy beregnet på å brukes av barn under 36 måneder eller i annet leketøy beregnet på å puttes i munnen". De tre stoffene oppføres med en grenseverdi for innhold av hvert stoff på 5 mg/kg.

Merknader

Økonomiske og administrative konsekvenser
En gjennomføring av direktivet er vurdert til ikke å ha særlige administrative og/eller økonomiske kostnader utover arbeidet med endringsforskrift.

Rettslige konsekvenser
Hoveddirektivet (2009/48/EF) er innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning 127/2012 og gjennomført i forskrift av 18. november 2013 nr.1403 om sikkerhet ved leketøy (leketøyforskriften). En gjennomføring av direktiv 2014/79/EU vil skje ved endring av leketøyforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten behandles i Spesialutvalget for handelsforenkling.

Direktoratet for samfunnssikkerhet (DSB) og Miljødirektoratet deltar i EUs arbeidsgrupper i tilknytning til dette regelverket.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
20.07.2013
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
20.06.2014
Gjennomføringsfrist i EU
21.12.2015
Anvendelsesdato i EU
21.12.2015
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
12.12.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
13.12.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
21.12.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014L0079
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro