Maksimumsgrenser for rester av plantevernmidler i matvarer og dyrefôr: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 212/2013 av 11. mars 2013 om erstatning av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 når det gjelder tilføyelser og endringer med hensyn til de produkter som omfattes av dette vedlegget

Commission Regulation (EU) No 212/2013 of 11 March 2013 replacing Annex I to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards additions and modifications with respect to the products covered by that Annex

Siste nytt

Norsk forskrirft kunngjort 20.12.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.9.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedlegg I til forordning (EF) nr. 396/2005 om grenseverdier for plantevernmiddelrester i mat og fôr. Vedlegg I er listen over produkter som det skal fastsettes grenseverdier for. Endringene er gjort fordi nye typer frukter, grønnsaker og kornsorter har blitt tilgjengelige i medlemsstatene.

I kolonnen "Eksempler på beslektede eller andre kulturer som samme grenseverdi skal gjelde for" inkluderes følgende varianter (engelske navn):Buddha's hand, red date, Chinese date, Chinese jujube, longan, langsat, salak, crosne, edible burdock, other bulb onions, other green onions, cipollotto, antroewa, white eggplant, sopropo, teroi, snake gourd, lauki, bitter melon, baby corn, daikon cress, rucola cress, broccoli cress, mung bean sprouts, alfalfa sprouts, dandelion greens, kohlrabi leaves, tajerleaves, biterblad, bitawiri, sea lavender, malabar nightshade, banana leaves, morning glory, chinese and water convolvulus (water spinach), kangkung, water clover, water mimosa, stinking (long coriander/stink weed), holy basil, sweet basil, hairy basil, edible flowers, lemon grass, pennywort, wild betel leaf, curry leaves, banana flower, chayote, guar beans, fresh soya beans, borage leaves and stems, acacia shoots, fungus mycelium, canary flowers, viper's bugloss, finger millet, green pepper and deer.

Endringene flytter vilt fra husdyr til andre dyr.

Endringene modifiserer også latinske navn for pistasjenøtter, epler, kirsebær, jordbær, blåbringebær, blåbær, kumquat, poteter, yams, rødbete, paprika, okra, brokkoli, hodekål, kinakål, grønnkål, kålrabi, bredbladet endive, ruccola, blader og stilk fra kålvekster, bladbete, salatsikori, bladselleri, basilikum, palmehjerter, durra, kaffebønner, roseblader, sjasmin, lind, rooibosblader, dill, sichuanpepper, kanel, gurkemeie, sukkerbete og bananer.

Oppføringene for te, kakao, humle, kålrabi og animalske produkter er noe endret for å klargjøre hvilken del av produktet som skal testes for rester av plantevernmidler.

Merknader
Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Endringene vil antakelig føre til at FIN databasen må oppdateres. Mattilsynet anser imidlertid at endringene er minimale og at rettsakten;
• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.
• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler og Spesialutvalget for matproduksjon der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten inkluderer flere eksempler på kulturer en grenseverdi skal gjelde for. Disse produktene kan også være eller komme på markedet i Norge. At de nå er oppført som eksempler, gjør det enklere å vurdere hvilken grenseverdi som skal gjelde ved kontroll av restmengder av plantevernmidler i nye importerte kulturer.

Innlemmelse av rettsakten i EØS-avtalen vil ikke føre til økonomiske eller adminstrative konsekvenser av betydning.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Forordning (EF) nr. 396/2005 med endringsforordninger er også plassert i vedlegg I kapittel II i EØS avtalen ("Feedingstuffs").

Status
Rettsakten er vedtatt og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
11.03.2013
Anvendelsesdato i EU
01.04.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 79, 7.12.2017, p. 141-163
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.10.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
13.12.2013
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
14.12.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
14.12.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
16.12.2013
Anvendes fra i Norge
16.12.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R0212
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro