Maksimumsgrenseverdier for enkelte plantevernmidler i næringsmidler

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 750/2010 av 7. juli 2010 som endrer vedlegg II og III til Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 når det gjelder maksimumsgrenseverdier for enkelte plantevernmidler i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) No 750/2010 of 7 July 2010 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for certain pesticides in or on certain products

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 13.4.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.4.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer enkelte av grenseverdiene for stoffene acetamiprid, acibenzolar-S-metyl, amisulbrom, biksafen, ametoctradin, mankozeb, dimetomorf, fludioksinil, fipronil, imazalil, pirimikarb, proheksadion, prosulfokarb, pyraklostrobin, tebukonazol, tiakloporid, triclopyr og valifenalat.

For de fleste av stoffene er det søknader om endret bruk som er årsaken til endringene. For to av dem er det søkt om importtoleranser da godkjent bruk i eksportlandene fører til overskridelser av gjeldende grenseverdier i EU. For imazalil, er det søkt om å få hevet deteksjonsgrensa.

Merknader
Rettsakten krever endring i norsk forskrift nr. 1117 av 18. august 2009 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôr.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse-og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten øker grenseverdiene for de aktuelle stoff/planteproduktkombinasjonene. Det medfører at forbrukernes eksponering for disse stoffene via næringsmidler øker. EFSA (European Food Safety Authority) har imidlertid vurdert de nye grenseverdiene i forhold til risiko for forbrukerne og der det er relevant, for dyr. Konklusjonen er at verken lang tids eksponering via alle næringsmidler som inneholder disse stoffene eller kort tids eksponering via inntak av store mengder av de aktuelle produktene, fører til fare for at ADI (akseptabelt daglig inntak) eller ARfD (akutt referansedose) overskrides. Endringene medfører derfor ikke noen fare for forbrukernes sikkerhet. Økningen av disse grenseverdiene har ingen betydning for innholdet av eventuelle rester i fiskefôr.

Ni av stoffene er godkjent til bruk i Norge, men grenseverdiene blir endret bare for to kulturer som er godkjente bruksområde for disse stoffene. Da grenseverdiene økes, vil norske dyrkere fortsatt kunne bruke plantevernmidler som inneholder disse stoffene i henhold til gjeldende godkjente norske bruksbetingelser.

Innlemmelse av rettsakten i EØS-avtalen vil ikke føre til økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble publisert i Official Journal 21. august 2010 og trådte i kraft 22. august 2010.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
07.07.2010
Anvendelsesdato i EU
22.08.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 47, 25.8.2016, p. 247-302
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.02.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
30.03.2012
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
31.03.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
31.03.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
30.03.2012
Anvendes fra i Norge
30.03.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R0750
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro