Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): endringer til gjennomføringsbestemmelser om Singapore

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/2127 av 16. desember 2020 om endring av Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/541 om likeverdigheten av de rettslige og tilsynsmessige rammene som får anvendelse på godkjente børser og anerkjente markedsoperatører i Singapore i overensstemmelse med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014

Commission Implementing Decision (EU) 2020/2127 of 16 December 2020 amending Commission Implementing Decision (EU) 2019/541 on the equivalence of the legal and supervisory framework applicable to approved exchanges and recognised market operators in Singapore in accordance with Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 30.6.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.6.2021)

Samandrag av innhald
Vedtaket gjeld endring av likeverdsvedtaket for godkjente børser og anerkjente markedsoperatører i Singapore i kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/541. Endringa gjerast for å oppdatere lista over marknadsoperatørar som reknast som likeverdig etter MiFIR, MiFID II og MAR, for å omfatte marknadsoperatørar som har fått godkjenning i Singapore etter det førre likeverdsvedtaket.

Merknadar

Rettslege konsekvensar
Gjennomføring av likeverdsavgjerda i norsk rett vil eventuelt gjerast i forskrift med heimel i verdipapirhandellova.

Økonomiske og administrative konsekvensar
Vedtaket får inga nemneverdige økonomiske eller administrative konsekvensar for norske forhold.

Sakkyndige instansar sine merknadar
Rettsakta er vurdert av spesialutvalet for kapitalbevegelsar og finansielle tenester, der berørte departement er representert. Spesialutvalet fant rettsakta EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Kommisjonsvedtaket reknast som EØS-relevant og er akseptabel.

Status
Reglane er trådd i kraft i EU og EØS og er gjennomførd i Norsk rett i forskrift om likeverdsvurderingar etter verdipapirmarkedsdirektivet og -forordningen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
13.11.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.12.2020
Anvendelsesdato i EU
20.12.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
24.03.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
11.06.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.06.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.06.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
28.06.2021
Anvendes fra i Norge
28.06.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020D2127
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro