Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): gjennomføringsbestemmelser om Singapore

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/541 av 1. april 2019 om likeverdigheten av den rettslige og tilsynsmessige rammen som gjelder for godkjente børser og anerkjente markedsoperatører i Singapore i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014

Commission Implementing Decision (EU) 2019/541 of 1 April 2019 on the equivalence of the legal and supervisory framework applicable to approved exchanges and recognised market operators in Singapore in accordance with Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 18.3.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.4.2021)

Samandrag av innhald

Vedtaket er eit likeverdsvedtak for det rettslege og tilsynsmessige rammeverket for børsar og marknadsoperatørar i Singapore frå Europakommisjonen når det gjeld Råds- og Parlamentsforordning (EU) nr. 600/2014. Føremålet med vedtaket er å oppmode til at det utviklast ei tilstrekkeleg mengd godkjende handelsplassar slik at handelsplikta for OTC-derivat enklare kan fullbyrdast. Ved at fleire handelsplassar reknast som likeverdige etter MiFIR art. 28 vil det vere fleire tilgjengelege handelsplassar kor verdipapirføretak kan handle OTC-derivat som er underlagt handelsplikt.

Merknadar

Rettslege konsekvensar

Gjennomføring av likeverdsavgjerda i norsk rett vil eventuelt gjerast i forskrift med heimel i verdipapirhandellova.

Økonomiske og administrative konsekvensar

Vedtaket får inga nemneverdige økonomiske eller administrative konsekvensar for norske forhold.

Sakkyndige instansar sine merknadar

Rettsakta er vurdert av spesialutvalet for kapitalbevegelsar og finansielle tenester, der berørte departement er representert. Spesialutvalet fant rettsakta EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Kommisjonsvedtaket reknast som EØS-relevant og er akseptabel.

Status

Reglane er trådd i kraft i EU. Reglane er gjennomført ved forskrift om endring i forskrift om likeverdsvurderingar etter verdipapirmarkedsdirektivet og -forordningen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
07.03.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
01.04.2019
Anvendelsesdato i EU
03.04.2019
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.09.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
23.10.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.10.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.10.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
16.03.2021
Anvendes fra i Norge
16.03.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019D0541
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro