Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): justering av visse likviditetsgrenser og handelsprosentiler

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/529 av 18. desember 2020 om tekniske relguleringsstandardersom endrer delegeret forordning (EU) 2017/583 med hensyn til justering av likviditetsterskler og handelsprosentiler som brukes til å bestemme størrelsen som er spesifikk for instrumentet, og som får anvendelse på visse instrumenter som ikke er egenkapitalinstrumenter

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/529 of 18 December 2020 establishing regulatory technical standards amending Delegated Regulation (EU) 2017/583 as regards adjustment of liquidity thresholds and trade percentiles used to determine the size specific to the instrument applicable to certain non-equity instruments

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 12.8.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.10.2021)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordninga gjeld den gradvise innfasinga av transparenskrav for obligasjonar, strukturerte finansieringsprodukt, utsleppskvoter og derivater etter delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/583. Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/583 stadfesta transparenskrav for obligasjonar, strukturerte finansieringsprodukt, utsleppskvoter og derivater. Etter forordninga skulle desse krava innførast stegvis og denne kommisjonsforordninga, (EU) 2021/529, er neste steg i prosessen. Krava i denne kommisjonsforordninga skal sørgje for at ein større mengd instrument omfattast av transparenskrava.

Merknadar

Rettslege konsekvensar
Vedtaket vert gjennomførd i norsk rett gjennom tilvising i verdipapirforskrifta.

Økonomiske og administrative konsekvensar
Vedtaket får inga nemneverdige økonomiske eller administrative konsekvensar for norske forhold.

Sakkyndige instansar sine merknadar
Rettsakta er vurdert av spesialutvalet for kapitalbevegelsar og finansielle tenester, der dei departementa som rettsakta er relevant for er representert. Spesialutvalet fant rettsakta EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Kommisjonsvedtaket reknast som EØS-relevant og er akseptabelt. Det vil være behov for tilpassing av ikrafttredelsestidspunktet ved innlemmelse i EØS-avtalen.

Status
Rettsakten er i kraft i EU og innlemmet i EØS-avtalen. Rettsakten er gjennomført i verdipapirforskriften.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
18.12.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
18.12.2020
Anvendelsesdato i EU
15.04.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.06.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
09.07.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
10.07.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
10.07.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
12.08.2021
Anvendes fra i Norge
12.08.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R0529
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro