Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om indirekte clearingordninger

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/2154 av 22. september 2017 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for indirekte clearingordninger

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/2154 of 22 September 2017 supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on indirect clearing arrangements

Siste nytt

EØS-beslutning trer i kraft 3.12.2019 som følge av ratifisering av tilknyttet EØS-komitebeslutning av Island 2.12.2019 (og tidligere av Norge og Liechtenstein)

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.2.2019)

Sammendrag av innhold
Forodningen fastsetter minimumskrav til ordninger for indirekte clearingordninger hos en sentral motpart. Slike ordninger skal ikke utsette sentrale moptarter, clearingmedlemmer, klienter og indirekte klienter eller ytterligere lag av indirekte klienter for ytterligere motpartsrisiko, samt at eiendelene og posisjonene til indirekte klienter skal ha tilsvarende beskyttelsesnivå som nedfelt i EMIR artikkel 39 og 48. For å sikre beskyttelsen av indirekte klienter er det bare kredittinstitusjoner, verdipapirforetak eller tilsvarende foretak etablert i tredjeland som kan tilby indirekte clearing.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten er ikke tatt inn i EØS-avtalen men skal gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i lov/forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske forhold.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Dato for ikrafttreden må tilpasses når beslutningen inntas i EØS-avtalen. Det er derfor angitt at det må gjøres en teknisk tilpasning.
Status
Beslutningen har trådt i kraft i EU. Den er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
22.09.2017
Anvendelsesdato i EU
03.01.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
30.10.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av forordning (EU) nr. 600/2014) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.12.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.12.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
16.11.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R2154
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro