Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om adgang til referenseverdier

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/2021 av 2. juni 2016 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter når det gjelder tekniske reguleringsstandarder om adgang til referanseverdier

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/2021 of 2 June 2016 supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council on markets in financial instruments with regard to regulatory technical standards on access in respect of benchmarks - suppl. MiFIR

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.2.2019)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordningen utfyller europaparlaments- og rådsforordning (EU) 600/2014 (MiFIR). Den gir regler om sentrale motparters og handelsplassers ikke-diskriminerende tilgang til lisens for og bruk av referanseverdier.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen skal etter innlemmelse i EØS-avtalen, gjennomføres i norsk rett ved inkorporering.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske forhold.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU, men ikke innlemmet i EØS-avtalen ennå.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
02.06.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
02.06.2016
Anvendelsesdato i EU
09.12.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
30.10.2018
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av forordning (EU) nr. 600/2014)

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
20.12.2017
Anvendes fra i Norge
01.01.2018