Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om clearing av derivater

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/582 av 29. juni 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder om plikten til å cleare derivater handlet på regulerte markeder og tidspunktet for aksept av clearing

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/582 of 29 June 2016 supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the obligation to clear derivatives traded on regulated markets and timing of acceptance for clearing

Siste nytt

EØS-beslutning trer i kraft 3.12.2019 som følge av ratifisering av tilknyttet EØS-komitebeslutning av Island 2.12.2019 (og tidligere av Norge og Liechtenstein)

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.2.2019)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordningen utfyller europaparlaments- og rådsforordning (EU) 600/2014 (MiFIR). Forordningen gir regler som skal bidra til at clearingen av derivatkontrakter går så smidig som mulig. Den pålegger regulerte markeder og sentrale motparter å spesifisere på forhånd hvilken informasjon de trenger fra involverte aktører for at en derivatkontrakt skal kunne cleares. Den setter frister for innmelding av en derivatkontrakt for clearing og for handelsplassens og den sentrale motpartens avvisning av en transaksjon for clearing. Fristene varierer ettersom kontrakten er handlet på en handelsplass eller ikke og om den er registrert elektronisk eller ikke. Dersom en derivatkontrakt er inngått elektronisk på en handelsplass, skal den erklæres ugyldig dersom den sentrale motparten ikke aksepterer kontrakten for clearing. I andre tilfeller skal handelsplassens regler og avtalen mellom motpartene regulere hva som skal skje dersom den sentrale motparten ikke aksepterer kontrakten for clearing.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen skal innlemmes i EØS-avtalen, og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske forhold.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten kan tas inn i norsk rett som sammen med MiFID II/MiFIR-gjennomføringen.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU, men ikke innlemmet i EØS-avtalen ennå.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.06.2016
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
29.06.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
30.10.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av forordning (EU) nr. 600/2014) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.12.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.12.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
20.12.2017
Anvendes fra i Norge
01.01.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R0582
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro