Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om krav til åpenhet om aksjer, depotbeviser, exchange-traded funds, sertifikater m.m.

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/587 av 14. juli 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle tjenester med hensyn til reguleringstekniske standarder for transparenskrav for handelsplasser og verdipapirforetak med hensyn til aksjer, depotbevis, børshandlede fond, etterprioriterte obligasjoner og andre lignende finansielle instrumenter og om plikten til å utføre transaksjoner med visse aksjer på en handelsplass eller gjennom en systematisk internaliserer

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/587 of 14 July 2016 supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council on markets in financial instruments with regard to regulatory technical standards on transparency requirements for trading venues and investment firms in respect of shares, depositary receipts, exchange-traded funds, certificates and other similar financial instruments and on transaction execution obligations in respect of certain shares on a trading venue or by a systematic internaliser

Siste nytt

EØS-beslutning trer i kraft 3.12.2019 som følge av ratifisering av tilknyttet EØS-komitebeslutning av Island 2.12.2019 (og tidligere av Norge og Liechtenstein)

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.2.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten inneholder utfyllende regler til Råds- og Parlaments forordning 600/2014 om markedet for finansielle tjenester (MiFIR). Det gis detaljerte regler om handelsplassers og verdipapirforetaks plikt til å offentliggjøre informasjon om ordre eller kurser (pre-trade transparens) og informasjon om handler (post-trade transparens). Reglene gjelder aksjer og andre instrumenter som handles på lignende måte som aksjer (depotbevis, børshandlede fond og sertifikater). Rettsakten gir også nærmere regler om unntak fra offentliggjøringsplikten. Videre gis det utfyllende regler om handelsplikten for visse aksjer på handelsplass eller gjennom en systematisk internaliserer.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten gir utfyllende bestemmelser til plikter som allerede følger av basisrettsakten (MiFIR). Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i lov/forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene i den utfyllende rettsakten forventes ikke å få betydelige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere. Økonomiske og administrative konsekvenser knyttet til basisrettsakten er omtalt i NOU 2017:1 og Prp. 77 L (2017-2018).

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Den tekniske standarden presiserer krav fastsatt i den fullharmoniserte basisrettsakten (MIFIR). Det er ikke behov for spesielle vurderinger fra norsk side. Forordningen er EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke behov for tilpasninger ut over at det må avgjøres fra hvilket tidspunkt forordningen skal gjelde i EØS/EFTA-landene.

Status
Rettsakten er vedtatt og har trådt i kraft i EU. Den er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.07.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
14.07.2016
Anvendelsesdato i EU
03.01.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
30.10.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av forordning (EU) nr. 600/2014) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.12.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.12.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
20.12.2017
Anvendes fra i Norge
01.01.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R0587
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro