Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om produktintervensjon og posisjoner

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/567 av 18. mai 2016 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 hva angår definisjoner, gjennomsiktighet, porteføljekomprimering og tilsynsforanstaltninger vedrørende produktintervensjon og posisjoner

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/567 of 18 May 2016 supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to definitions, transparency, portfolio compression and supervisory measures on product intervention and positions

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 5.2.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.2.2019)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordningen gir utfyllende bestemmelser til MiFIR. Kommisjonsforordningen:

• utdyper definisjonen av "likvid marked" i MiFIR for ulike finansielle instrumenter.

• innfører krav til gjennomsiktighet (rapportering og offentliggjøring) for handelsplasser og systematiske internaliserere

• angir når tilsynsmyndighetene kan gripe inn og håndtere eller begrense markedsaktørers posisjoner i enkelte derivater

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordnignen skal tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen vil ikke ha store økonomiske eller administrative konsekvenser da den kun gir utfyllende bestemmelser til pliktene som allerede finnes i hjemmelsrettsakten (MiFIR).

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Det er ikke behov for tilpasninger ut over at det må avgjøres fra hvilket tidspunkt forordningen skal gjelde i EØS/EFTA-landene.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU men er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
18.05.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
18.05.2016
Anvendelsesdato i EU
03.01.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
30.10.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av forordning (EU) nr. 600/2014) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.12.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.12.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
20.12.2017
Anvendes fra i Norge
01.01.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R0567
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro