Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om standarder og -formater for referansedata

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/585 av 14. juli 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for data standarder og formater for finansielle instrumenters referansedata og tekniske tiltak i forhold til ordninger som skal utføres av European Securities and Markets Authority og nasjonal myndigheter

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/585 of 14 July 2016 supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the data standards and formats for financial instrument reference data and technical measures in relation to arrangements to be made by the European Securities and Markets Authority and competent authorities

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.2.2019)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordningen gir utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 (MiFIR) artikkel 27. Den gir nærmere regler om hvordan og hvor ofte referansedata skal innberettes til tilsynsmyndighetene. Forordningen stiller også krav til hvilke systemer og tiltak som aktørene må ha/utføre for å sikre at referansedata blir håndtert i overenstemmelse med de krav som stilles.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen skal tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen vil ikke ha store økonomiske og administrative konsekvenser, da den kun gir utfyllende bestemmelser til plikter som allerede ligger i hjemmelsrettsakten (MiFID II).

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten anses relevant og akseptabel.
Status
Forordningen er vedtatt i EU men er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.07.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
14.07.2016
Anvendelsesdato i EU
03.01.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
30.10.2018
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av forordning (EU) nr. 600/2014)

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
20.12.2017
Anvendes fra i Norge
01.01.2018