Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om volumbegrensningsmekanismen og innberetning av opplysninger

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/577 av 13. juni 2016 som supplerer europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter med hensyn til tekniske reguleringsstandarder om "volume cap machanism" og bestemmelsen om informasjon med hensyn til gjennomsiktighet og andre beregninger

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/577 of 13 June 2016 supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council on markets in financial instruments with regard to regulatory technical standards on the volume cap mechanism and the provision of information for the purposes of transparency and other calculations

Siste nytt

EØS-beslutning trer i kraft 3.12.2019 som følge av ratifisering av tilknyttet EØS-komitebeslutning av Island 2.12.2019 (og tidligere av Norge og Liechtenstein)

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.2.2019)

Sammendrag av innhold
Forordnignen gir nærmere regler om rapporteringsforpliktelsene for handelsplass, godkjent offentliggjøringsordning (APA) og konsoliderte offentliggjøringssystemer (CTP) og nasjonale tilsynsmyndigheter i tilknytning til "volume cap"- mekanismen. Videre er det gitt regler om ESMAs plikt til å publisere informasjon i den forbindelse. Forordningen gir også bestemmelser om informasjon som skal gis om beregninger i forbindelse med kravene til transparens, samt andre beregninger.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske forhold.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Det er ikke behov for tilpasninger ut over at det må avgjøres fra hvilket tidspunkt forordningen skal gjelde i EØS/EFTA-landene.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU men er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
13.06.2016
Anvendelsesdato i EU
03.01.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
30.10.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av forordning (EU) nr. 600/2014) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.12.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.12.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
20.12.2017
Anvendes fra i Norge
01.01.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R0577
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro