Markedsføring av biocidholdige produkter: aktive stoffer som skal undersøkes under vurderingsprogrammet

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 613/2013 av 25. juni 2013 som endrer forordning (EF) nr. 1451/2007 om ytterligere aktive stoffer i biocidprodukter som skal gjennomgås i vurderingsprogrammet

Commission Regulation (EU) No 613/2013 of 25 June 2013 amending Regulation (EC) No 1451/2007 as regards additional active substances of biocidal products to be examined under the review programme

Siste nytt

Sak om manglende norsk gjennomføring åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 24.09.2014

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.03.2014)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) nr. 528/2012 opphever og erstatter det eksisterende biociddirektivet - 98/8/EF. Forordningen bygger på de samme prinsippene som er nedfelt i direktivet; en godkjenningsprosess hvor det aktive stoffet godkjennes på fellesskapsnivå og deretter godkjenning av biocidproduktet. Kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007 om andre fase av det 10-årige stoffvurderingsprogrammet etablerte en liste over aktive stoffer som skal vurderes for eventuell inkludering på vedlegg I, IA eller IB til direktiv 98/8/EF. Vedlegg II inneholder en liste over alle aktive stoffer som allerede er på markedet og behandles. Omsetning av biocidholdige produkter som inneholder aktive stoffer som ikke er oppført i nevnte vedlegg eller vedlegg I eller IA til direktiv 98/8/EF biociddirektivet eller aktive stoffer som Kommisjonen har vedtatt å ikke godkjenne, forbys.

Forordning (EU) nr. 613/2013 endrer Kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007 og omhandler bestemmelser for inkludering av ytterligere aktive stoffer i biocidprodukter i stoffvurderingsprogrammet. Bakgrunnen for endringen er at en gjennom en rettssak i EU har kommet frem til at tidligere beslutninger fra Kommisjonen og medlemsstatene om at stoffer og produkter ikke ble omfattet av biociddirektivet ut fra sin virkemekanisme likevel var å betrakte som biocider, og som derfor må følge biocidreglenes krav. I tillegg har en del stoffer i programmet blitt plassert i feil produkttype etter råd fra Kommisjonen eller medlemslandene. Det innføres derfor en mulighet for å erklære en hensikt om å foreta en notifisering, gjennomføre en notifikasjon og inklusjon og/eller eksklusjon fra revisjonsprogrammet for stoffer som kan vise til slike forhold.

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten: Hovedrettsakten - Forordning (EU) nr. 528/2012 er hjemlet i traktatens artikkel 114.

Rettslige konsekvenser: Biociddirektiv 98/8/EF ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 32/2003. Biociddirektivet er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 18. desember 2003 nr. 1848 om godkjenning av biocider og biocidprodukter (biocidforskriften). En gjennomføring av biocidforordningen vil skje ved en ny biocidforskrift, og en gjennomføring av forordning (EU) nr. 613/2013 vil skje ved endring i den nye biocidforskriften.

Administrative/økonomiske konsekvenser: Gjennomføring av forordning (EU) nr. 613/2013 anses ikke å ha særlige økonomiske og/eller administrative konsekvenser utover arbeidet med gjennomføringsforskrift.

Gruppe 2: Forordningen er vurdert til å omfattes av gruppe 2, det vil si rettsakter som krever forskriftsendringer som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling. Høringsdokumenter og informasjon om kommende, nytt regelverk legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet.

Vurdering
Forordningen er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Forordning (EU) nr. 613/2013 ble vedtatt 25. juni 2013. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 14. februar 2014 ved EØS-komitebeslutning nr. 15/2014.

Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket i EU; herunder deltakelse i møter for Competent Authority (CA) og i Standing Committee. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Norge har deltatt i arbeidet med utvikling av den nye forordningen for biocider (528/2012). Myndighetene er også i kontakt med berørte parter.

Nøkkelinformasjon

EU



eu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
25.06.2013
Anvendelsesdato i EU
01.09.2013
Hjemmel eller endrer

EØS



EFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.12.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
14.02.2014
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge (av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr 528/2012)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.06.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.06.2014

Norge



norge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata Pro



Lovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R0613
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro