Markedsføring av eldre batterier og akkumulatorer

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/103/EF av 19. november 2008 om endring av direktiv 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer og brukte batterier akkumulatorer som gjelder plassering på markedet av batterier og akkumulatorer

Directive 2008/103/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 amending Directive 2006/66/EC on batteries and accumulators and waste batteries and accumulators as regards placing batteries and accumulators on the market

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 30.10.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.2.2010)

Sammendrag av innhold
Gjennom direktiv 2008/103/EF foretas det en endring i direktiv 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer for å klargjøre formuleringen av en bestemmelse i direktiv 2006/66/EF.

Artikkel 6.2 i direktiv 2006/66/EF erstattes med følgende bestemmelse:

Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for å sikre at batterier og akkumulatorer, som ikke oppfyller kravene i direktiv 2006/66/EF, ikke slippes ut på markedet etter 26. september 2008. Batterier og akkumulatorer som ikke oppfyller kravene i direktiv 2006/66/EF, og som slippes ut på markedet etter denne datoen, skal trekkes fra markedet.

Merknader
Direktiv 2008/103/EF er en presisering og klargjøring av en bestemmelse i direktiv 2006/66/EF batteridirektivet. Direktiv 2006/66/EF er en del av EØS-avtalen.

Norske myndigheter er i kontakt med berørte parter og deltar ellers aktivt i EUs ekspertarbeid på området.

Sakkyndige instansers merknader
Direktiv 2008/103/EF er behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling og ansett som relevant og akseptabel.

Status
Direktiv 2008/103/EF ble vedtatt 19. november 2008 med ikrafttredelse samme dato som kunngjøring i Official Journal, dvs. 5. desember 2008. Direktiv 2008/103/EF ble innlemmet i EØS-avtalen den 29. januar 2010 ved EØS-komitebeslutning nr. 7/2010.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
16.04.2008
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
19.11.2008
Gjennomføringsfrist i EU
05.01.2009
Anvendelsesdato i EU
05.01.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 10, 12.2.2015, p. 311-312
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
29.01.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Island
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
24.10.2012
Anvendes fra i Norge
24.10.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008L0103
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro