Markedsføringstillatelser for legemidler

Tittel

Europaparlaments og rådsdirektiv 2009/53/EF av 18. juni 2009 om endring av direktiv 2001/82 og 2001/83 som gjelder endringer av legemidler som er godkjent nasjonalt

Directive 2009/53/EC of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 amending Directive 2001/82/EC and Directive 2001/83/EC, as regards variations to the terms of marketing authorisations for medicinal products

Siste nytt

Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 3.10.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.10.2011)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2009/53EF gir EU-kommisjonen hjemmel til å regulere endringer av legemidler som er godkjent nasjonalt. At et legemiddel er godkjent nasjonal innebærer at det er søkt godkjent utenfor EUs samarbeidsprosedyrer som er sentral prosedyre (CP), gjensidig anerkjennelsesprosedyre (MRP) og desentralisert prosedyre (DCP). Godkjenning utenfor ovennevnte prosedyrer kan dels skyldes at legemidlene ble godkjent før samarbeidsprosedyrene ble innført, eller fordi legemidlene kun er søkt og har fått godkjenning for et land, eksempelvis Norge.

Med endring av legemidler menes eksempelvis endring av produksjonsprosessen for legemiddelet eller endring av adressen til legemiddelprodusenten.

I EU/EØS-området er det i dag harmoniserte bestemmelser for godkjenning av legemidler. Videre er det harmoniserte regler for endringer av legemidler som er godkjent i CP, MRP og DCP.

Det finnes derimot ikke harmoniserte regler for endringer av legemidler som er godkjent nasjonalt. Dette skyldes at Direktiv 2001/82/EF og 2001/83/EF ikke har inneholdt noen hjemmelsbestemmelse for å gi slike regler. Dette er nå endret ved vedtakelsen av 2009/53/EF slik at EU-kommisjonen også for legemidler godkjent i nasjonale prosedyrer kan fastsette bestemmelser om endringer av disse.

Merknader
I Norge reguleres endringer av legemidler i legemiddelforskriften kapittel 10. I all hovedsak er bestemmelsene om endringer av legemidler felles for alle legemidler, det vil si uavhengig av hvilken prosedyre legemidlene er godkjent i (nasjonal, DCP eller MRP). En forskjell er det imidlertid at det for legemidler søkt nasjonal, er regulert en lengre saksbehandlingstid.

Konsekvensene for Norge vil først og fremst være som følge av implementeringen av forordning 1234/2008/EF, som inneholder de nye materielle bestemmelsene om endringer av legemidler. Forordning 1234/2008/EF vil, som følge av direktiv 2009/53/EF, også gjelde for legemidler søkt nasjonalt. Foruten at Norge ikke lenger kan regulere saksbehandlingstiden særskilt for legemidler godkjent nasjonalt, vil ikke direktiv 2009/53/EF få vesentlige konsekvenser i Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Når det gjelder EUs arbeid med regelverket om endringer av legemidler, og da først og fremst med fokus på forordning 1234/2008/EF, har Legemiddelverket vært involvert på den måte at skriftlige innspill er sendt EU-kommisjonen og muntlige innspill er gitt på møtene i Pharmaceutical Committee, Heads of Medicines Agencies og i CMD(h). Legemiddelverket deltar også i en undergruppe i CMD(h) om endringer av legemidler.

Rettsakten behandles i EØS-spesialutvalget for helse, der Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Utenriksdepartementet er representert.

Vurdering
Rettsakten anses som relevant og akseptabel.

Status

I EU:
Direktivet ble vedtatt av Europaparlamentet og Rådet den 18. juni 2009 og trådte i kraft den 20. juli 2009. Rettsakten er nå til vurdering i EFTA/EØS-landene.

I Norge:
Direktivet er foreløpig ikke sendt på høring. Det kan være hensiktsmessig å sende direktivet på høring i forbindelse med at forordning 1234/2008/EF, som erstatter forordning 1084/2003 og 1085/2003, sendes på høring.

I direktivets artikkel 3 fremgår at medlemsstatene i EU har en frist til 20. januar 2011 med å implementere direktivet.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
04.03.2008
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
18.06.2009
Gjennomføringsfrist i EU
20.01.2011
Anvendelsesdato i EU
20.01.2011
Hjemmel eller endrer
Siste saker i EU-domstolen

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 76, 17.12.2015, p. 735-736
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.07.2011
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.07.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.07.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.09.2011
Anvendes fra i Norge
06.09.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009L0053
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro