Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om informasjonsutveksling og assistanse mellom myndigheter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/292 av 26. februar 2018 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder med hensyn til framgangsmåter og skjemaer som skal brukes ved utveksling av opplysninger og bistand mellom vedkommende myndigheter i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbruk

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/292 of 26 February 2018 laying down implementing technical standards with regard to procedures and forms for exchange of information and assistance between competent authorities according to Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council on market abuse

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 2.12.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.11.2019)

Sammendrag av innhold
I henhold til MAR er europeiske tilsynsmyndigheter forpliktet til å samarbeide og yte gjensidig bistand i saker vedrørende markedsmisbruk. For å sikre at samarbeid og bistand mellom europeiske myndigheter skjer på en effektiv og hensiktsmessig måte, fastsetter (EU) 2018/292 ensartede fremgangsmåter og skjemaer for informasjonsutveksling og bistand i form av blant annet innhenting av forklaringer, stedlig tilsyn og andre undersøkelser.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil kunne tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering når MAR er innlemmet i EØS-avtalen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen antas ikke å medføre nevneverdige økonomiske og administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Forodningen anses EØS-relevant og akseptabel. Det er behov for tekniske tilpasninger for ikrafttredelse av forordningen.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU, men ikke innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
30.05.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
26.02.2018
Anvendelsesdato i EU
28.02.2018
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
23.10.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
13.12.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.01.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.11.2020
Anvendes fra i Norge
01.03.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R0292
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro