Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om informasjonsutveksling og assistanse mellom myndigheter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/292 av 26. februar 2018 om gjennomføringstekniske standarder med hensyn til prosedyrer og skjemaer for utveksling av informasjon og assistanse mellom kompetente myndigheter i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbruk

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/292 of 26 February 2018 laying down implementing technical standards with regard to procedures and forms for exchange of information and assistance between competent authorities according to Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council on market abuse

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 30.5.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.5.2018)

Sammendrag av innhold
I henhold til MAR er europeiske tilsynsmyndigheter forpliktet til å samarbeide og yte gjensidig bistand i saker vedrørende markedsmisbruk. For å sikre at samarbeid og bistand mellom europeiske myndigheter skjer på en effektiv og hensiktsmessig måte, fastsetter (EU) 2018/292 ensartede fremgangsmåter og skjemaer for informasjonsutveksling og bistand i form av blant annet innhenting av forklaringer, stedlig tilsyn og andre undersøkelser.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil kunne tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering når MAR er innlemmet i EØS-avtalen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen antas ikke å medføre nevneverdige økonomiske og administrative konsekvenser.

Vurdering
Forodningen anses EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU, men ikke innlemmet i EØS-avtalen

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
30.05.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
26.02.2018
Anvendelsesdato i EU
28.02.2018
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet