Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om informasjonsutveksling mellom myndigheter og ESMA

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1158 av 29. juni 2017 om tekniske gjennomføringsstandarder om prosedyrer og skjemaer til bruk for kompetente myndigheter ved utveksling av opplysninger med Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet som omtalt i artikkel 33 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1158 of 29 June 2017 laying down implementing technical standards with regards to the procedures and forms for competent authorities exchanging information with the European Securities Market Authority as referred to in Article 33 of Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 28.11.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.11.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten er en underliggende rettsakt til Markedsmisbruksforordningen (MAR) og inneholder tekniske bestemmelser om prosedyrer og skjemaer til bruk for nasjonale tilsynsmyndigheters utveksling av opplysninger til ESMA etter MAR art. 33. Informasjonen som skal rapporteres til ESMA gjelder opplysninger om undersøkelser, sanksjoner og tiltak iverksatt av nasjonal tilsynsmyndighet (Finanstilsynet).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil kunne tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering når MAR er innlemmet i EØS-avtalen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det er usikkert hva gjennomføring av rettsakten vil medføre av økonomiske og administrative konsekvenser, men det antas at det vil medgå noe ressurser i Finanstilsynet for å gjennomføre forpliktelsene om innrapportering til ESMA etter forordningen og MAR.

Sakkyndige instansers merknader
Finanstilsynet har vurdert rettsakten. Rettsakten er vurdert som EØS-relevant og akseptabel

Vurdering
Rettsakten er vurdert som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU, men ikke innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
29.06.2017
Anvendelsesdato i EU
20.07.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet