Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om informasjonsutveksling mellom myndigheter og ESMA

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1158 av 29. juni 2017 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder med hensyn til framgangsmåter og skjemaer som skal brukes ved utveksling av opplysninger mellom vedkommende myndigheter og Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet som omhandlet i artikkel 33 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1158 of 29 June 2017 laying down implementing technical standards with regards to the procedures and forms for competent authorities exchanging information with the European Securities Market Authority as referred to in Article 33 of Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 2.12.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.11.20197)

Sammendrag av innhold
Rettsakten er en underliggende rettsakt til Markedsmisbruksforordningen (MAR) og inneholder tekniske bestemmelser om prosedyrer og skjemaer til bruk for nasjonale tilsynsmyndigheters utveksling av opplysninger til ESMA etter MAR art. 33. Informasjonen som skal rapporteres til ESMA gjelder opplysninger om undersøkelser, sanksjoner og tiltak iverksatt av nasjonal tilsynsmyndighet (Finanstilsynet).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil kunne tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering når MAR er innlemmet i EØS-avtalen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det er usikkert hva gjennomføring av rettsakten vil medføre av økonomiske og administrative konsekvenser, men det antas at det vil medgå noe ressurser i Finanstilsynet for å gjennomføre forpliktelsene om innrapportering til ESMA etter forordningen og MAR.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er vurdert som EØS-relevant og akseptabel. Det er behov for tekniske tilpasninger for ikrafttredelse av forordningen.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU, men ikke innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
29.06.2017
Anvendelsesdato i EU
20.07.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
23.10.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
13.12.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.01.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.11.2020
Anvendes fra i Norge
01.03.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R1158
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro