Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om informasjonsutveksling mellom myndigheter, ESMA, Kommisjonen og andre foretak

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1406 av 2. oktober 2020 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder med hensyn til prosedyrer og skjemaer til bruk for informasjonsutveksling mellom kompetente myndigheter, ESMA, Kommisjonen og andre enheter som omtalt i artikkel 24, nr. 2, og 25 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbruk

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1406 of 2 October 2020 laying down implementing technical standards with regard to procedures and forms for exchange of information and cooperation between competent authorities, ESMA, the Commission and other entities under Articles 24(2) and 25 of Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council on market abuse

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 10.12.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.12.2020)

Sammendrag av innhold
Rettsakten er en underliggende rettsakt til Markedsmisbruksforordningen (MAR) og inneholder tekniske bestemmelser om kommunikasjonsmåter, prosedyrer og skjemaer som skal benyttes ved samarbeid og informasjonsutveksling mellom nasjonale tilsynsmyndigheter, ESMA, Kommisjonen og andre myndigheter etter MAR art. 24 (2) og 25.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil kunne tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering når MAR er i kraft i EFTA-landene og gjennomført i norsk rett. Det er meldt at MAR skal tre i kraft i Norge 1. mars 2021.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter, men det antas at det vil medgå noe ressurser i Finanstilsynet for å gjennomføre forpliktelsene etter forordningen og MAR.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Forordningen er vedtatt og trådte i kraft i EU 27.10.20. Reglene er til vurdering av EØS/EFTA-statene for innlemmelse i EØS-avtalen. Rettsakten er avhengig av at MAR trer i kraft.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
02.10.2020
Anvendelsesdato i EU
27.10.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet