Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser knyttet til forebyggging av misbruk

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/957 av 9. mars 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for hensiktsmessige ordninger, systemer og rutiner samt maler for rapporter som skal brukes for å forebygge, avdekke og rapportere markedsmisbruk eller mistenkelige ordrer eller transaksjoner

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/957 of 9 March 2016 supplementing Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the appropriate arrangements, systems and procedures as well as notification templates to be used for preventing, detecting and reporting abusive practices or suspicious orders or transactions

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 2.12.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.11.2019)

Sammendrag av innhold
Denne delegerte forordning (suplerer Marked Abuse Regulation - MAR) fastsetter tekniske standarder for innberretning av mistenkelige transaksjoner i verdipapirer. Det gis regler om hvem som skal sende innberetninger, krav til overvåkingssystemer og utdannelse hos operatørene, kriterier for innsendelse og standardskjemaer for å sikre enhetlig rapportering.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Bestemmelsene vil gjennomføres i norsk rett ved forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføringen av forordningen antas ikke å få vesentlige administrative eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Forordningen er EØS-relevant. Det er behov for tekniske tilpasninger for ikrafttredelse av forordningen.

Status
Forordningen er endelig vedtatt i EU, men ikke tatt inn i EØS-avtalen

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
09.03.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
09.03.2016
Anvendelsesdato i EU
03.07.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
23.10.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
13.12.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.01.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.11.2020
Anvendes fra i Norge
01.03.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R0957
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro