Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om innsending av rapporter til myndighetene

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/378 av 11. mars 2016 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for fastsettelse av tidspunkt, format og mal for innsending av meldinger til vedkommende myndigheter i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/378 of 11 March 2016 laying down implementing technical standards with regard to the timing, format and template of the submission of notifications to competent authorities according to Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 2.12.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.11.2029)

Sammendrag av innhold
Forordningen utfyller markedsmisbruksforordningen (MAR) (EU) nr. 596/2014, særlig art. 4 om rapportering av finansielle instrumenter til nasjonal tilsynsmyndighet. Standardene fastsette tidsfrister, format og skjema for innrapporteringen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføringen fordrer at MAR, som den gir utfyllende bestemmelser til, også er gjennomført i norsk rett. Gjennomføring av MAR og denne forordningen vil medføre behov for endringer i verdipapirhandelloven og i verdipapirforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av forordningen antas ikke å få administrative eller økonomiske konsekvenser av betydning for Finanstilsynet eller andre offentlige myndigheter utover det som allerede er følger av hovedforordningen MAR.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Forordningen anses EØS-relevant. Det er behov for tekniske tilpasninger for ikrafttredelse av forordningen.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Status
Forordningen ble vedtatt i EU 11. mars 2016, men foreløpig ikke inntatt i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
11.03.2016
Anvendelsesdato i EU
03.07.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
23.10.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
13.12.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.01.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.11.2020
Anvendes fra i Norge
01.03.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R0378
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro