Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om krav til tilbakekjøpsprogrammer og stabilitetstiltak

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1052 av 8. mars 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for vilkårene som gjelder for tilbakekjøpsprogrammer og stabiliseringstiltak

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 of 8 March 2016 supplementing Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the conditions applicable to buy-back programmes and stabilisation measures

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 2.12.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.11.2019)

Sammendrag av innhold
Forordningen er et supplement til Market Abuse Regulation (MAR). MAR etablerer adferdsregler knyttet til bl.a. innsidehandel og markedsmisbruk. MAR har egen regulering av unntak fra forbudet mot innsidehandel og markedsmisbruk der transaksjoner gjennomføres som ledd i tilbakekjøpsprogrammer eller i forbindelse med transaksjoner i stabiliseringsøyemed. Denne forordning supplerer MAR art. 5 og gir regler om hvilke opplysninger som skal meddeles markedene og hvordan.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av MAR og denne forordningen vil medføre endringer i verdipapirhandelloven og i verdipapirforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføringen av forordningen antas ikke å få betydelige administrative eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Forordningen er EØS-relevant. Det er behov for tekniske tilpasninger for ikrafttredelse av forordningen.

Status
Forordningen er vedtatt i EU, men foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
08.03.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
08.06.2016
Anvendelsesdato i EU
03.07.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
23.10.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
13.12.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.01.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.11.2020
Anvendes fra i Norge
01.03.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R1052
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro