Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om notifiseringer

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/909 av 1. mars 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for innholdet i meldinger som skal gis til vedkommende myndigheter, og for utarbeiding, offentliggjøring og vedlikehold av listen over meldinger

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/909 of 1 March 2016 supplementing Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the content of notifications to be submitted to competent authorities and the compilation, publication and maintenance of the list of notifications

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 2.12.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.11.2019)

Sammendrag av innhold
Forordningen er en teknisk standard som gir utfyllende bestemmelser til Market Abuse Regulation (MAR) om hvordan rapportertering mellom regulerte markeder og kompetent myndighet/ESMA skal foregå, og hva rapporteringen skal inneholde mht finansielle instrumenter. Vedlegg til reguleringen gir lettfattelige oversikter/tabeller som skal fylles ut og innsendes slik at datamaterialet blir ensartet og lett kontrollerbart.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføringen av MAR og denne forordningen vil kreve endringer i verdipapirhandelloven og verdipapirforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen større betydning hverken økonomisk eller administrativt. Regelverket legger opp til samling og ensartethet mht data om finansielle instrumenter. Det er avgjørende at disse opplysningene oversendes mottaker i ensartet format. Når systemet er etablert vil reguleringen medføre besparelser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Forordningen er EØS-relevant. Det er behov for tekniske tilpasninger for ikrafttredelse av forordningen.

Status
Forordningen er vedtatt i EU, men foreløpig ikke inntatt i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
01.03.2016
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
01.03.2016
Anvendelsesdato i EU
03.07.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
23.10.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
13.12.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.01.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.11.2020
Anvendes fra i Norge
01.03.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R0909
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro