Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/908 av 26. februar 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 ved fastsettelse av tekniske reguleringsstandarder for kriteriene for, framgangsmåten for og kravene til fastsettelse av en akseptert markedspraksis samt kravene for å opprettholde, avvikle eller endre vilkårene for aksept av slik praksis

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/908 of 26 February 2016 supplementing Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council laying down regulatory technical standards on the criteria, the procedure and the requirements for establishing an accepted market practice and the requirements for maintaining it, terminating it or modifying the conditions for its acceptance

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 2.12.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.11.2019)

Sammendrag av innhold
Den delegerte forordningen er et supplement til MAR - markedsmisbruksforordningen (forordning (EU) nr. 596/2014). MAR og supplerende bestemmelser til MAR legger opp til fullharmonisering slik at verdipapirmarkedet i EØS er regulert likt på de områdene som omfattes av regelverket. MAR oppstiller adferdsregler mht hva som skal regnes som markedsmisbruk - særlig med henvisning til handelsmønstre. MAR artikkel 15 forbyr markedsmanipulasjon. MAR har regler om "akseptert markedspraksis". Adferd som i utgangspunktet er ulovlig kan være lovlig hvis den er akseptert av nasjonal tilsynsmyndighet. Denne delegerte forordningen presiserer hva som skal tas i betraktning ved fastsettelse av en "akseptert markedspraksis".

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av MAR og denne forordningen vil medføre endringer i verdipapirhandelloven og i verdipapirforskriften. Forordningen gjennomføres i norsk rett ved forskrift når MAR er gjennomført.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføringen av forordningen antas ikke å få betydelige administrative eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Forordningen er EØS-relevant. Det er behov for tekniske tilpasninger for ikrafttredelse av forordningen.

Status
Forordningen er vedtatt i EU, men foreløpig ikke inntatt i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
26.02.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
26.02.2016
Anvendelsesdato i EU
03.07.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
23.10.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
13.12.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.01.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.11.2020
Anvendes fra i Norge
01.03.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R0908
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro