Markedsordninger for vin: rettelse til endringsbestemmelser om omsetning av lagre av vinprodukter

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/565 av 13. februar 2020 om retting av delegert forordning (EU) 2019/934 med hensyn til overgangsbestemmelsene om markedsføring av lagre av vinprodukter

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/565 of 13 February 2020 correcting Delegated Regulation (EU) 2019/934 as regards transitional arrangements for the marketing of stocks of grapevine products

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 7.11.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.5.2020)

Sammendrag av innhold
Forordningen går etter hurtigprosedyren.

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/934 om blant annet godkjente ønologiske metoder og restriksjoner som gjelder for produksjonen og konserveringen av druevinprodukter, opphever og erstatter kommisjonsforordning (EF) nr. 606/2009.

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/934 trådte i kraft (entered into force) i EU 27. juni 2019 og må følges (shall apply) fra 7. desember 2019.

Artikkel 15 i delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/934 inneholder en overgangsbestemmelse om videre omsetning av beholdninger av druevinprodukter som var lovlig produsert etter bestemmelsene i kommisjonsforordning (EF) nr. 606/2009.

Overgangsbestemmelsen i artikkel 15 ble ved en feil opprinnelig knyttet til det tidspunktet de nye bestemmelsene trådte i kraft (entry into force, 27. juni 2019) og ikke det senere tidspunktet de nye bestemmelsene måtte følges fra (shall apply, 7. desember 2019).

Feilen i artikkel 15 er meningsbærende og gjelder alle språkversjonene av delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/934.

Denne forordningen retter derfor feilen i artikkel 15 i delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/934, slik at overgangsbestemmelsen knyttes til det senere tidspunktet de nye bestemmelsene måtte følges fra (shall apply, 7. desember 2019).

Rettelsen gis tilbakevirkende kraft og skal derfor gjelde fra 27. juni 2019.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av forordningen i norsk rett medfører behov for endring i forskrift 21. mars 2013 nr. 370 om vin (vinforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet kan ikke se at gjennomføring av forordningen i norsk rett vil medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning verken for norske virksomheter, forbrukerne eller myndigheter.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet mener at forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/934 er imidlertid foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtaleverket, men er under vurdering i EØS/EFTA-statene (se EØS-notatet om den forordningen).

Denne korrigerende endringsforordningen (32020R0565) kan ikke "stå på egne ben" og bør derfor tas inn i EØS-avtaleverket samtidig med delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/934.

Status
Forordningen er vedtatt i EU og er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
13.02.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
13.02.2020
Anvendelsesdato i EU
27.06.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
28.04.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
23.09.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.09.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.09.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.09.2022
Anvendes fra i Norge
26.09.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R0565
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro