Markedsordninger for vin: retting av visse språkversjoner av utfyllende bestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/16 av 22. oktober 2021 om retting av visse språkversjoner av delegert forordning (EU) 2019/934 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1308/2013 med hensyn til vindyrkningsområder der alkoholinnholdet kan økes, godkjente ønologiske metoder og restriksjoner som gjelder for produksjonen og konserveringen av druevinprodukter, minimum alkoholprosent for biprodukter og avfallshåndtering for disse og publisering av standardene til OIV

Commission Delegated Regulation (EU) 2022/16 of 22 October 2021 correcting certain language versions of Delegated Regulation (EU) 2019/934 supplementing Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council as regards wine-growing areas where the alcoholic strength may be increased, authorised oenological practices and restrictions applicable to the production and conservation of grapevine products, the minimum percentage of alcohol for by-products and their disposal, and publication of OIV files

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.1.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.1.2022)

Sammendrag av innhold
Det er avdekket feil språkbruk i noen av de offisielle språkversjonene av delegert forordning (EU) 2019/934. For å rette opp i disse språklige feilene er det derfor nødvendig med en ny delegert kommisjonsforordning C(2021)7474. Det er de franske, latviske, polske, rumenske og spanske språkversjonene som inneholder feilen. I punkt (1) i fortalen til den foreslåtte rettsakten fremkommer det at feilen er i delegert forordning (EU) 2019/934 Vedlegg I Del B , punkt A.2(e) underpunkt 11 og at den omhandler vin som stammer fra Canada. Det foreslås derfor å endre de språkversjonene som inneholder feilen. Videre slås det fast i fortalen punkt (2) at de øvrige språkversjonene ikke er påvirket av feilen. Det presiseres ytterligere i artikkel 1 at den engelske språkversjonen ikke er berørt.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Endringen vil i liten grad ha rettslige konsekvenser for Norge siden endringen kun gjelder noen språkversjoner og den engelske språkversjonen ikke er omfattet av endringen. Rettsakten tas inn i EØS-avtalen, men det er ikke behov for å ta den inn i norsk rett gjennom endring i vinforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vurderes ikke til å ha økonomiske eller administrative konsekvenser

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt av Kommisjonen den 22. oktober 2021 og befinner seg nå i en 2 måneders undersøkelsesperiode før den etter planen skal publiseres i Official journal og tre i kraft.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
22.10.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
22.10.2021
Anvendelsesdato i EU
30.01.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet