Materialer og artikler som er ment for å komme i kontakt med næringsmidler

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2023/2006 av 22. desember 2006 om god framstillingspraksis for materialer og artikler som er ment for å komme i kontakt med næringsmidler

Commission Regulation (EC) No 2023/2006 of 22 December 2006 on good manufacturing practice for materials and articles intended to come into contact with food

Siste nytt

Norsk oversettelse publisert i EØS-tillegget 23.6.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Bakgrunn (fra EØS-notatet)

Sammendrag av innhold
Rettsakten fastsetter minimumskrav for god produksjonpraksis (GMP) i virksomheter som produserer materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler.

Videre stiller rettsakten detaljerte krav til både kvalitetssikringssystem og kvalitetskontrollsystem, som en del av GMP. I tillegg beskrives hvordan oppfyllelse av disse kravene skal dokumenteres.

Som vedlegg 1 til forordningen stilles detaljerte krav til GMP ved påføring av trykkfarge på materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 21. desember 1993 nr. 1381 om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler.

Sakkyndige instansers merknader
Mattilsynet har vurdert rettsakten som relevant og akseptabel. Rettsakten har vært til behandling i Spesialutvalget for næringsmidler, der Barne- og familiedepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet er representert, som ga sin tilslutning.

Vurdering
Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Kravene til dokumentasjon vil lette Mattilsynets tilsyn med systematisk oppfyllelse av regelverket for materialer i kontakt med næringmidler.

Mattilsynet vurderer de økonomiske konsekvensene av forordningen til å være små. For det første følger de fleste større produsenter av matkontaktmaterialer allerede pransjespesifikke krav til GMP og mange virksomheter er ISO-sertifisert. Dernest, I fortalen til forordningen er det spesifikt angitt at proporsjonalitetshensyn skal vektlegges for mindre næringsaktører.

Som vedlegg 1 til forordningen stilles detaljerte krav til GMP ved påføring av trykkfarge. Mattilsynet er av den oppfatning at dette vedlegget ikke kan erstatte behovet for et detaljert regelverk for trykkfarger og/eller coating i kontakt med næringsmidler.

Næringen er informert om forslaget gjennom foredrag hos og møter med Emballasjekonvensjonen. Denne organisasjonen et industrisamarbeid mellom næringsmiddelvirksomhetene og produsenter av emballasje til næringsmidler.

Status:
Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 28.09.2007.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
22.12.2006
Anvendelsesdato i EU
01.08.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 35, 23.6.2011, p. 161-164
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
28.09.2007
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
29.09.2007
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.08.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
14.02.2008
Anvendes fra i Norge
01.08.2008

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32006R2023
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro