Merke- og omsetningsforordningen for dyrefôr: forbud mot proteinprodukter fremstilt av gjærsortene Candida

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 568/2010 av 29. juni 2010 som endrer vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 767/2009 med hensyn til forbudet mod at proteinprodukter fremstilt på basis av gjærsortene Candida dyrket på n-alkaner, markedsføres eller anvendes som fôr

Commission Regulation (EU) No 568/2010 of 29 June 2010 amending Annex III to Regulation (EC) No 767/2009 of the European Parliament and of the Council as regards the prohibition to place on the market or use for animal nutritional purposes protein products obtained from yeasts of the Candida variety cultivated on n-alkanes

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 4.11.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.11.2011)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjør følgende endringer i vedlegg III "Liste over fôrmidler som er forbudt eller har restriksjoner som fôrvarer" i merke- og omsetningsforordningen:

Pkt 5 har fått tilføyd to fotnoter, markert med *: Alt avfall fra ulike faser i rensingen av by-, husholdnings- og industriavløpsvann* , uansett om dette bearbeides videre og uansett hvor det kommer fra"**

Fotnote * understreker at avfallsvann, "waste water", ikke refererer seg til prosessvann, "process water", dvs. vann fra adskilte ledninger i næringsmiddel- eller fôrvarevirksomheter. Vann som tilføres i disse ledningene skal være rent, friskt og sunt og av samme kvalitet som stilles til drikkevann til humant konsum, slik det går fram av direktiv 98/83/EF. I fiskeindustrien kan ledningsrørene tilføres rent sjøvann, som beskrevet i forordning (EF) nr. 852/2004 om næringsmiddelhygiene, (næringsmiddelhygieneforskriften).

Prosessvann kan bare benyttes til husdyr dersom det inneholder næringsmidler eller fôrmidler som er teknisk fri for vaskemidler, desinfeksjonsmidler eller andre produkter som ikke er godkjent i husdyrfôr.

Fotnote** presiserer at fast byhusholdningsavfall ikke referer seg til avfall fra storhusholdning, "catering waste", som er definert i forordning (EF) nr. 1774/2002 (biproduktforordningen).

I pkt 6, som inneholder listen over forbudte fôrmidler, føyes til et nytt punkt: "8. Proteinprodukter som stammer fra gjær av Candida-varianten dyrket på n-alkaner". Det medfører at disse produktene er forbudt å bruke som fôrvarer. Produktet ble forbudt som fôrmiddel ved Kommisjonsvedtak 85/382/EØF. Ved en vurdering av produktet den gangen ble det vist at enkelte stammer av Candida-gjær dyrket på n-alkaner kan være patogene og i noen tilfelle føre til hypersensitive reaksjoner, og dermed kan være en fare for folkehelse og dyrehelse. Det er ikke kommet ny dokumentasjon for produktet. Derfor opprettholdes forbudet nå, når de andre bioproteinene tas inn som ordinære fôrmidler i fôrmiddellista (jf. forordnnig (EU) nr. 242/2010). Produktet er oppført i lista over forbudete fôrmidler i merke- og omsetningsforordningen.

Merknader
Forordning EU nr. 568/2010 medfører endring i vedlegg III i merke- og omsetningsforskriften. Denne forskriften implementerer forordning (EF) nr. 767/2009, og den er nå ute på høring. I høringen er også forordning (EU) nr. 568/2010 tatt inn. Fotnotene er en presisering av allerede gjeldende regelverk.

Forbudet mot bruk av proteinprodukter som stammer fra gjær av Candida-varianten, dyrket på n-alkaner, er nå spesifisert. Andre gjæringsprodukter er tatt inn i fôrmiddelkatalogen, som "vanlige fôrmidler" i følge forordning (EU) nr. 242/2010, og disse trengs det ikke lenger søkes godkjenning for. Det gjelder ikke Candidavarianten dyrket på n-alkaner, som aldri har vært godkjent til bruk i fôr. For å unngå misforståelser, er disse tatt inn som et forbudt fôrmiddel.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.
Vurdering

Rettsakten vil ikke få konsekvenser for fôrindustrien eller Mattilsynet, da bestemmelsene i rettsakten er en presisering av tilsvarende bestemmelser som gjelder i dag.

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
29.06.2010
Anvendelsesdato i EU
01.09.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 8, 4.2.2016, p. 200-201
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.04.2011
Vedtatt i EØS-komiteen
21.10.2011
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
01.11.2011
Anvendes fra i Norge
01.11.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R0568
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro