Merke- og omsetningsforordningen for dyrefôr: rettinger

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2018/1903 av 5. desember 2018 om retting av vedlegg IV, VI og VII til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 767/2009 om omsetning og bruk av dyrefôr, og om retting av visse språkversjoner av vedlegg II, IV, V og VI til samme forordning

Commission Regulation (EU) 2018/1903 of 5 December 2018 correcting Annexes IV, VI and VII to Regulation (EC) No 767/2009 of the European Parliament and of the Council on the placing on the market and use of feed, and correcting certain language versions of Annexes II, IV, V and VI to that Regulation

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 5.4.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.12.2018)

Sammendrag av innhold
I 2017 ble det i regulering (EU) nr. 2017/2279 gjort flere endringer i vedlegg IV, VI og VII i regulering (EU) nr. 767/2009 om merking og omsetning av fôrvarer. Etter at disse endringene ble gjort er det oppdaget flere feil. Disse feilene rettes nå opp i denne rettsakten.

I vedlegg IV var toleransegrense for aske oppløst i saltsyre ikke kommet med. Den er nå inkludert og er på 5%.

I vedlegg VI (punkt 7) og vedlegg VII (punkt 8) erstattes teksten: "Without prejudice to point 6, where a sensory or nutritional feed additive is labelled on a voluntary basis, its added amount shall be indicated in accordance with points 1 or 2, as applicable", med "Without prejudice to point 6, where a sensory or nutritional feed additive is labelled on a voluntary basis, the added amount shall be indicated in accordance with point 1 or in case of feed additives of the functional group vitamins, pro-vitamins and chemically well-defined substances having similar effect, the total amount guaranteed during the complete shelf-life shall be indicated in accordance with point 2". Dette for å få sammenheng med formålet i regulering 2017/2279.

I vedlegg II og V står termen "crude oil and fats" (råolje og råfett), mens den korrekte termen er "crude fats" (råfett). Dette rettes nå opp.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om merking og omsetning av fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
27.06.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
05.12.2018
Anvendelsesdato i EU
26.12.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.01.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.03.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.03.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.04.2019
Anvendes fra i Norge
04.04.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R1903
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro