Merkekrav på produkter og utstyr som inneholder visse fluorinerte klimagasser

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1494/2007 av 17. desember 2007 om fastsettelse, i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 842/2006, av etikettenes utforming og ytterligere merkingskrav med hensyn til produkter og utstyr som inneholder fluorholdige klimagasser

Commission Regulation (EC) No 1494/2007 of 17 December 2007 establishing, pursuant to Regulation (EC) No 842/2006 of the European Parliament and of the Council, the form of labels and additional labelling requirements as regards products and equipment containing certain fluorinated greenhouse gases

Siste nytt

EØS-vedtak trer i kraft 1.4.2010 etter notifisering fra Island 4.2.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.4.2010)

Sammendrag av innhold
F-gassforordningen er i praksis en rammeforordning som forutsetter fastsettelse av mer detaljert regelverk. Dette er én av flere underordnede forordninger som utdyper innholdet i f-gassforordningen.

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1494/2007 oppretter merkekravene som skal brukes på produktene som opplistes i f-gassforordningen artikkel 7 (2). Merkekravene skal gjelde fra 1. april 2008. Det skal fremgå av merkene at produktet inneholder fluorinerte klimagasser som omfattes av Kyotoprotokollen, hvilke f-gasser produktet inneholder, og i hvilke mengder.

Merknader
Det vil måtte fastsettes nasjonale regler til gjennomføring av innholdet i forordningen. Klima- og forurensningsdirektoratet har sendt et forskriftsutkast på høring med høringsfrist 19. januar 2010. Forskriften forventes fastsatt i løpet av mai 2010.

Sakkyndige instansers merknader
Kommisjonsforordningen har ikke vært behandlet i spesialutvalget for miljø. Forordningen er imidlertid et nødvendig tillegg til f-gassforordningen som ble funnet relevant og akseptabel av spesialutvalget og som EØS-komiteen 1. februar 2008 besluttet at skulle innlemmes i EØS-avtalen.

Vurdering
Kommisjonsforordningen er en nødvendig utdyping av f-gassforordningen som spesialutvalget allerede har tatt stilling til.

Det er ikke behov for tilpasninger til denne forordningen.

Status
Kommisjonsforordningen ble vedtatt av Kommisjonen 17. desember 2007.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
17.12.2007
Anvendelsesdato i EU
07.01.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 32, 28.5.2014, p. 218-219
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
17.03.2009
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
IS
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.04.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.04.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.05.2010
Anvendes fra i Norge
06.05.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007R1494
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro