Merking av betjeningsorganer, kontrollamper og indikatorer på motorsykler (kodifisering)

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/80/EF av 13. juli 2009 om merking av betjeningsinnretninger, kontrollinnretninger og indikatorer for motorvogner med to eller tre hjul (kodifisert utgave)

Directive 2009/80/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on the identification of controls, tell-tales and indicators for two or three-wheel motor vehicles (Codified version)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 17.9.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.10.2010)

Sammendrag av innhold
Direktiv 93/29/EØF om betjeningsorganer, kontrollamper og indikatorer på motorsykler er et av særdirektivene i EF-typegodkjenningsordningen av to- og trehjulede motorkjøretøy, som per i dag reguleres av direktiv 2002/24/EF, og gjelder for alle motorvogner som er omhandlet i artikkel 1 til direktiv 2002/24/EF. Direktiv 93/29/EØF har blitt vesentlig endret og det blir av den grunn gjort en kodifisering av direktivet ved direktiv 2009/80/EF. Samtidig oppheves direktiv 93/29/EØF. Direktiv 2009/80/EF utgjør følgelig en sammenstilling av gjeldende tekniske bestemmelser for konstruksjon og fremstilling av to- og tre hjulede motorkjøretøy når det gjelder identifisering av betjeningsorganer, kontrollamper og indikatorer på motorsykler.

Direktivet viser også til at i henhold til artikkel 11 i direktiv 2002/24/EF er kravene i UNECE-regulativ nr. 60 med endringer likestilt med kravene i direktiv 2009/80/EF. Bakgrunnen for dette er at det skal være lettere for land utenfor EU å få tilgang til EU`s marked og omvendt.

Vurdering
I kjøretøyforskriften kap. 4 er rådsdirektiv 2002/24/EF om typegodkjenning av motorsykkel innarbeidet.

Direktiv 2009/80/EF er implementert i kjøretøyforskriften kap. 4.

Status
Direktivet er vedtatt av Europaparlamentet og Rådet 13. juli 2009. Endringene trådte i kraft i EU den 1. januar 2010.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
28.09.2006
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
13.07.2009
Anvendelsesdato i EU
01.01.2010

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 29, 21.5.2015, p. 83-95
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
11.06.2010
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.06.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.06.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
15.09.2010
Anvendes fra i Norge
15.09.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009L0080
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro