Merking av tannkrem med fluorinnhold

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2007/53/EF av 29. august 2007 om endring av rådsdirektiv 76/768/EØF om kosmetiske produkter for å tilpasse vedlegg III til nevnte direktiv til den tekniske utvikling

Commission Directive 2007/53/EC of 29 August 2007 amending Council Directive 76/768/EEC concerning cosmetic products for the purposes of adapting Annex III thereto to technical progress.

Siste nytt

EØS-notat oppdatert 18.9.2008 og forskrift publisert i Norsk Lovtidend 16.9.2008

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Bakgrunn (fra EØS-notatet)

Sammendrag av innhold
Dette endringsdirektivet gjør det påbudt å merke tannkremer med mer enn 0,10 % (1000 ppm) fluor med følgende setning når språket som brukes er engelsk

“Children of 6 years and younger: Use a pea sized amount for supervised brushing to minimize swallowing. In case of intake of fluoride from other sources consult a dentist or doctor.” ’

eller dansk:

"Børn på seks år og derunder: Anvend en mengde svarende til en ært og overvåg børstingen for at minimere indtagelsen. Rådfør dig med tandlægen eller lægen, hvis der også intages fluorid fra andre kilder"

Mattilsynet foreslår følgende oversettelse som blir sendt på høring:

"Barn på 6 år og yngre: Bruk en ertestor mengde og overvåk børstingen for å minimalisere svelging. Hør med tannlegen eller en lege hvis barnet inntar fluor også på annen måte"

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 1995 nr 871 for produksjon, import og frambud mv av kosmetikk og kroppspleieprodukter. Det medfører ikke administrative eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel. Spesialutvalget for næringsmidler, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert, har gitt sin tilslutning.

Vurdering
Rettsakten anses som relevant og akseptabel for Norge.

Status
Europakommisjonen vedtok direktivet 29. august 2007. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 24.04.2008. Notifisering av endringer i regelverk skal meldes innen 19. juni 2008, og nye regler skal komme til anvendelse senest 19. mars 2009.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
29.08.2007
Gjennomføringsfrist i EU
19.06.2008
Anvendelsesdato i EU
19.03.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 38, 27.6.2013, p. 118-119
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
25.04.2008
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.04.2008
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
19.03.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
12.09.2008
Anvendes fra i Norge
19.03.2009

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007L0053
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro