Merking og kontroll av næringsmidler av animalsk opprinnelse:overgangsordninger for Kroatia

Tittel

(Under forberedelse) Kommisjonsbeslutning som fastsetter overgangsordninger for visse produkter av animalsk opprinnelse som omfattes av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 og som har blitt tatt inn i Kroatia fra tredjeland før 1. juli 2013

(In preparation) Commission Implementing Decision laying down transitional measures for certain products of animal origin covered by Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council introduced into Croatia from third countries before 1 July 2013

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 6.6.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.6.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten er laget på grunn av at Kroatia skal bli en del av EU fra 1. juli 2013 og dermed må følge EU-regelverket. Visse produkter av animalsk opprinnelse som tas inn i Kroatia fra tredjeland før denne dato oppfyller ikke kravene i EU-regelverket, forordning (EF) nr. 853/2004 om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse (animaliehygieneforskriften). På grunn av dette, og for å forenkle overgangen for Kroatia, har EU fastsatt en overgangsordning for disse produktene. Formålet er at Kroatia skal få mulighet til å tilpasse seg EU-regelverket og at denne overgangsordning skal forhindre at produkter av animalsk opprinnelse som ikke oppfyller EU-regelverkets krav tas inn i andre medlemsland.

Beslutningen gjelder for produkter av animalsk opprinnelse som faller under forordning (EF) nr. 853/2004 (animaliehygieneforskriften), men som ikke oppfyller kravene i denne forordning og som i tillegg ble tatt inn i Kroatia fra tredjeland før 1. juli 2013.

De er forskjell på hvordan de animalske produktene behandles avhengig av om de:

1. Var i fri bevegelse på Kroatias nasjonale marked før 1. juli 2013

2. Ikke var i fri bevegelse på Kroatias nasjonale marked før 1. juli 2013

Hvis de animalske produktene var i fri bevegelse på Kroatias nasjonale marked før 1. juli 2013, gjelder følgende:

1. Produktene kan bare plasseres på den kroatiske marked til 30. juni 2014. Produktene kan ikke håndteres av virksomheter som er godkjente for levering av produkter til medlemslandene og må i tillegg være merket med informasjon om når produktet ble satt i fri bevegelse.

2. EUs medlemsland skal forsikre, i henhold til direktiv 89/622/EEC, artikkel 3, at disse produktene ikke utveksles mellom medlemslandene.

3. Frem til 1. juli 2014 kan produkter eksporteres til tredjeland under følgende forutsetninger:

-eksporten må skje i enhold til forordning (EF) nr. 178/2002 (matlovsforskriften).

-hver forsendelse må eksporteres i et transportmiddel forseglet av vedkommende myndighet. Forseglingen må inspiseres når transporten forlater Kroatia.

Hvis de animalske produktene ikke var i fri bevegelse på Kroatias nasjonale marked før 1. juli 2013, gjelder følgende:

1. De bestemmelser som står i paragraf 2 og 3.

2. De animalske produktene kan gis fri bevegelse i Kroatia eller eksporteres til et tredjeland i samsvar med de regler som gjelder for animalske produkter som er i fri bevegelse på Kroatias marked før 1. juli 2013.

3. Fra og med 1. juli 2014 skal alle forsendelser av animalske produkter som er under tollmyndighetenes tilsyn destrueres av kompetent myndighet.

Merknader
Rettsakten gjelder de animalske produktene som går inn under forskrift 22. desember 2008 nr. 1624, animaliehygieneforskriften (Forordning (EF) nr. 853/2004).

Rettsakten får ingen administrative eller økonomiske konsekvenser for privatpersoner, Mattilsynet eller Norge.

Vurdering
Norge har ingen innvendinger til rettsakten, som både er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er under utarbeidelse i kommisjonen.

Nøkkelinformasjon

Norge



norge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet