Merking, registrering og rapportering av småfe: endringer angående transportdokumentene

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 45/2012 av 19. januar 2012 om endring av vedlegget til rådsforordning (EF) nr. 21/2004 når det gjelder innholdet i transportdokumentene

Commission Implementing Regulation (EU) No 45/2012 of 19 January 2012 amending the Annex to Council Regulation (EC) No 21/2004 as regards the content of the movement documents

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 7.5.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.6.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten forlenger unntak gitt i forordning (EF) nr. 21/2004.

Det er visse unntak fra plikten til å oppgi dyrenes individuelle identifikasjonskoder i transportdokumentet som kreves ved forflytning av sauer og geiter mellom driftsenheter i samme medlemsstat. Unntakene gjelder dyr som er født før 1. januar 2010, dvs. før det ble krav om elektronisk merking. Det er ikke nødvendig å oppgi kodene i transportdokumentet når dyrene sendes til slakteri. For andre forflytninger skulle unntaket opprinnelig bare gjelde t.o.m. 31. desember 2011. Denne rettsakten forlenger unntaket t.o.m. 31. desember 2014.

Merknader

Gjeldende norsk lovgivning og politikk på området
Krav om transportdokument ved forflytning av småfe følger av forskrift 30. november 2005 nr. 1356 om merking, registrering og rapportering av småfe. Forskriften gjennomfører forordning (EU) nr. 21/2004 og rettsakter som er gitt med hjemmel i denne i norsk rett.

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 30. november 2005 nr. 1356 om merking, registrering og rapportering av småfe.

Administrative og økonomiske konsekvenser
Rettsakten sparer dyreholdere som selger sauer eller geiter født før 1. januar 2010 som livdyr for arbeid med å oppgi dyrenes individuelle identifikasjonskoder i transportdokumentet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings-, og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Rettsakten krever notifisering til ESA på Form 1.

Status
Rettsakten er vedtatt og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
19.01.2012
Anvendelsesdato i EU
01.01.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 51, 17.8.2017, p. 31-32
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.03.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
03.05.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.05.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.05.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.05.2013
Anvendes fra i Norge
06.05.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0045
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro