Merking, registrering og rapportering av småfe: ny sammenstilt fororordning

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om innføring av et system for identifikasjon og registrering av sauer og geiter (kodifisering)

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on establishing a system for the identification and registration of ovine and caprine animals

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 22.11.2013

Behandlende organ

Nærmere omtale

Red. anm.: Forslaget ble trukket tilbake av Kommisjonen 21.05.2014.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.11.2013)

Sammendrag av innhold
EUs nåværende regelverk om identifikasjon og registrering av sauer og geiter finnes i forordning (EF) nr. 21/2004. Forordningen har vært endret en rekke ganger og fremstår av den grunn som noe uoversiktlig. Forslaget til ny rettsakt er ment å gjøre regelverket klarere og mer tilgjengelig for brukerne. Forslaget omhandler krav til merking av sauer og geiter, føring av driftsenhetsregister, transportdokumentasjon og et sentralt register/database. Forslaget innebærer ingen materielle regelverksendringer sammenliknet med forordning (EF) nr. 21/2004, men er kun en kodifisering.

Merknader

Hjemmel i EU-traktate
Traktaten om Den Europeiske Unions funksjonsmåte artikkel 43 nr. 2.

Gjeldende norsk lovgivning og politikk på området
Norge har gjennom EØS-avtalen forpliktet seg til å gjennomføre forordning (EF) nr. 21/2004 i norsk rett. Forordningen er gjennomført i forskrift 30. november 2005 nr. 1356 om merking, registrering og rapportering av småfe.

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 30. november 2005 nr. 1356 om merking, registrering og rapportering av småfe.

Administrative og økonomiske konsekvenser
Da rettsakten ikke innebærer materielle regelendringer, får den heller ikke nye administrative eller økonomiske konsekvenser for noen.

Sakkyndige instansers merknader
Forslaget er under vurdering av Spesialutvalget for matproduksjon der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Gjennomføringen av forordning (EF) nr. 21/2004 i Norge løper ikke problemfritt. Særlig vanskelig er spørsmålet om å innføre elektronisk merking av sauer som en obligatorisk ordning. Næringen er delt i synet på dette. Forslaget til ny rettsakt løser ikke disse problemene, men gjør dem heller ikke større. Mattilsynet vurderer derfor forslaget som EØS-relevant og akseptabelt.

Status
Er til behandling i Rådet/Europaparlamentet.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
08.11.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet