Merking og skilt på to- og trehjulede motordrevne kjøretøy (kodifisering)

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/139/EF av 25. november 2009 om påbudte merkinger og skilt på to- og trehjulede motordrevne kjøretøy (kodifisering)

Directive 2009/139/EC of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on statutory markings for two- or three-wheel motor vehicles

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 14.10.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.10.2011)

Sammendrag av innhold
Rådsdirektiv 93/34/EØF av 14. juni 1993 vedrørende påbudt merking av to- og trehjulede motorvogner har blitt vesentlig endret ved de senere direktiver 1999/25/EF og 2006/27/EF. Direktiv 93/34/EØF er et av særdirektivene til Rådets direktiv 92/61/EØF, som senere er erstattet av Rådsdirektiv 2002/24/EF.

Kommisjonen er opptatt av å forenkle lovgivningen innenfor EU, slik at alle endringer som er foretatt i direktivene blir mer oversiktlig. Kommisjonen har derfor besluttet å kodifisere direktivene etter hver tiende endring.

Direktiv 2009/139/EF kodifiserer Rådsdirektiv 93/34/EØF av 14. juni 1993 med endringer, og sammenstiller tidligere vedtatte krav til hvordan informasjon som er påbudt å skulle fremgå på to- og trehjulede motorvogner skal utformes. Det vil si at det stilles krav til utformingen/designet på skiltene/merkene hvor de påbudte opplysninger fremgår.

Direktiv 93/34/EØF er implementert i kjøretøyforskriften kapittel 6. Kapittelet ble endret for å implementere direktiv 2009/139/EF.

Vurdering
Direktivet innebærer ingen realitetsendringer, da dette er en kodifisering av tidligere innførte tekniske krav. Direktivet vil således ikke ha økonomiske konsekvenser for Norge. Det vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å endre dagens forskriftstekst. Norge er positiv til forslaget, da regelverket blir enklere å forholde seg til.

Direktivet er relevant etter EØS-avtalen og anses for å være akseptabelt.

Status
Direktivet ble vedtatt 25. november 2009, med seneste implementeringsdato 1. juni 2010. Direktivet ble sendt på nasjonal høring den 24. september 2010, med høringsfrist 8. november 2010.

Direktiv 2009/139/EF ble innlemmet i EØS-avtalen i EØS-komitemøte av 1. juli 2011, ved komitebeslutning 66/2011. Rettsakten er implementert i forskrift av 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og

godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften), ved endringsforskrift fastsatt 12. oktober 2011.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
26.05.2008
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
25.11.2009
Anvendelsesdato i EU
01.01.2010

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 76, 17.12.2015, p. 626-634
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.07.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.07.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.07.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
12.10.2011
Anvendes fra i Norge
12.10.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009L0139
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro