Merking og sporing av sprengstoff til sivilt bruk

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2008/43/EF av 4. april 2008 om opprettelse i henhold til rådsdirektiv 93/15/EØF av et system til id-merkning og sporing av eksplosive produkter til sivilt bruk

Commission Directive 2008/43/EC of 4 April 2008 setting up, pursuant to Council Directive 93/15/EEC, a system for the identification and traceability of explosives for civil uses

Siste nytt

Sak om manglende norsk gjennomføring åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 6.2.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.5.2010)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsdirektiv 2008/43/EF av 4. april 2008 om ID-merking og sporing av eksplosiver til sivilt bruk er opprettet i henhold til det grunnleggende rådsdirektiv 93/15/EØF. Direktiv 93/15/EØF av 5. april 1993 om harmonisering av bestemmelsene om markedsføring og kontroll med eksplosive varer til sivilt bruk, oppstiller de grunnleggende sikkerhetskrav for hvordan hver eksplosiv vare skal utformes, framstilles og leveres, slik at de utgjør en minst mulig fare for menneskers liv og helse, og at skade på eiendom og miljø unngås. Nærmere bestemt oppstiller direktiv 93/15/EØF regler for fri, men sikker flyt av eksplosiver på det indre marked (se eget EØS-notat av 20. april 2007 om dette). Som fastsatt i direktiv 93/15/EØF er det nødvendig å sikre at operatører i sektoren for eksplosjonsfarlig stoff har et system som gjør det mulig å kontrollere bevegelsene til eksplosivene, for på den måten og til en hver tid å være i stand til å kunne fastslå hvem som er i besittelse av dem. Kommisjonsdirektiv 2008/43/EF har til hensikt å sørge for at denne målsetningen blir oppfylt, gjennom krav til ID-merking og sporing. Unik ID-merking av eksplosive stoffer er ifølge direktiv 2008/43/EF en absolutt nødvendighet for å nå det ovenfor nevnte mål. Gjennom merking av eksplosivene vil tyveri og tap bli raskere oppdaget, samt at det vil gjøre politiets arbeid med å spore eksplosivenes opphav enklere. Et harmonisert europeisk merkesystem vil gjøre det lettere å identifisere dem som innehar eksplosiver på lovlig vis. Enkelte typer av eksplosiver er unntatt iht. direktiv 2008/43/EF art. 2. Dette gjelder blant annet ammunisjon og eksplosiver som blir laget/blandet på anleggsstedet og som pumpes rett oppi borehullet.

ID-merking

I henhold til direktiv 2008/43/EF blir alle ledd i næringskjeden pålagt å holde kontroll over eksplosiver i sitt eie, ved å påføre de eksplosive stoffene en unik ID-merking. Medlemsstatene blir i art. 3 pålagt å se til at dette kravet følges. Merkingen skal inneholde en unik kode som skal gjengis på alle eksplosiver og tennmidler. Medlemsstaten skal gi produsent og importør den aktuelle koden, samt foreta den nødvendige kontrollen. Hva merkingen skal inneholde framgår av direktivets vedlegg.

Datainnsamling og registrering

Kommisjonsdirektiv 2008/43/EF art. 13. nr. 1 pålegger medlemsstatene å sørge for at operatørene i sektoren for eksplosive stoffer innfører et system for innsamling av data vedrørende eksplosive stoffer, herunder eksplosivenes unike ID-merking, gjennom hele deres ferd i forsyningskjeden. Formålet med dette systemet er å gjøre det mulig for operatørene å holde kontroll med hvor eksplosivene til en hver tid er, herunder hvem som er i besittelse av eksplosivene. Videre følger det av direktivets art. 13 nr. 3 at medlemsstane skal sørge for at den innsamlede data, herunder ID-merkingen, oppbevares og oppdateres i 10 år etter eksplosivenes endte livssyklus. Art. 14 pålegger operatørene konkrete forpliktelser i så måte.

Vurdering
Kommisjonsdirektiv 2008/43/EF må sees i sammenheng med arbeidet i "EU Explosives Task Force", hvor det arbeides for nye tiltak som kan redusere terrortrusselen som følge av sivile eksplosiver på avveie, deriblant sikkerhetsklarering av personell, innføring av sikringsplaner og økte kontroller (se eget EØS-notat om dette av 8. juni 2007).

Etter JDs vurdering er rettsakten både EØS-relevant og akseptabel. Direktivet er av Kommisjonen angitt som EØS-relevant. Videre faller det både innholdsmessig og tematisk innenfor EØS-avtalens saklige virkeområde ved at den vil få innvirkning på det indre markeds funksjon. I tillegg konkretiserer og følger direktiv 2008/43/EF opp direktiv 93/15/EØF, som igjen er gjennomført i norsk rett ved forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff (eksplosivforskriften) kapittel 3 om markedsføring og kontroll med eksplosive varer til sivilt bruk.

Konklusjon: Direktiv 2008/43/EF anses som EØS-relevant og akseptabelt.

Status
Kommisjonsdirektiv 2008/43/EF ble vedtatt 4. april 2008. Det følger av direktivet at medlemsstatene innen 5. april 2009 må vedta og offentliggjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å oppfylle direktivet, samt anvende disse fra 5. april 2012.

Justis- og politidepartementet (JD) mottok Standardskjema for kommisjonsdirektiv 2008/43/EF fra EFTA den 8. april 2008, med svarfrist 19. mai 2008. Standardskjema ble returnert 7. mai 2008, med angivelse av at direktivet anses som EØS-relevant og akseptabel.

Direktiv 2004/43/EF er implementert i norsk rett gjennom forskrift 4. januar 2010 nr. 5 om endring i forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff (eksplosivforskriften).

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
04.04.2008
Gjennomføringsfrist i EU
05.04.2009
Anvendelsesdato i EU
05.04.2012

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 49, 27.8.2015, p. 254-258
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
10.11.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Island
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.01.2010
Anvendes fra i Norge
04.01.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008L0043
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro