Metoder til bestemmelse av sammensetning av polypropylen/ polyamid-bikomponentfiber

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2011/74/EU af 29. juli 2011 som endrer vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 96/73/EF om visse metoder til kvantitativ analyse av binære tekstilfiberblandinger for tilpasning til den tekniske utvikling

Commission Directive 2011/74/EU of 29 July 2011 amending, for the purposes of its adaptation to technical progress, Annex II to Directive 96/73/EC of the European Parliament and of the Council on certain methods for quantitative analysis of binary textile fibre mixtures

Siste nytt

EØS-komitevedtak 30.3.2012

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.4.2012)

Sammendrag av innhold
Det er foretatt endringer i direktiv 2008/121/EF ved å tilføye fiberen "polypropylen/polyamid bikomponent" til listen over fibre i vedlegg I og V til dette direktivet.

"Polypropylene/polyamide bicomponent" er den engelske betegnelsen på fiberen.

Norge har ikke deltatt i den tekniske arbeidsgruppen relatert til direktivet.

Rådsdirektiv 96/73/EF er implementert i norsk rett gjennom forskrift 23. september 1996 om metoder for kvantitative analyser av binære tekstilfiberblandinger gitt i medhold av lov 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer m.v. § 5, jf. EØS-avtalen vedlegg II kap A XI (Rdir. 96/73/EF). Forskriften er endret 21. januar 1999, 20. desember 2006 og 8. september 2010. Forskriften er fastsatt av Barne- og familiedepartementet (nå Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet).

I henhold til § 4 i forskriften skal det ved kontroll av sammensetningen av tekstilprodukter som bringes på markedet benyttes de metoder for kvantitative analyser av tekstilfiberblandinger, herunder forberedelse av prøvemateriale og analysemetoder, som vedlegg I og vedlegg II i forskriften anviser.

Endring i billag II til direktivet medfører endring i vedlegg II i forskriften om metoder for kvantitative analyser av binære tekstilfiberblandinger. "Polypropylen/polyamid bikomponent" føyes til ulike analysemetoder. Analysemetodene skulle oppdateres som følge av den nye fiberen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært behandlet i Spesialutvalget for handelsforenkling og er funnet relevant og akseptabel.

Vurdering
Endringene anses relevante og akseptable.

Andre opplysninger
Direktiv 2011/74/EU erstattes av forordning (EU) 1007/2011 om tekstilfibernavn og tilknyttet merking av fiberinnhold i tekstilprodukter.

Status
Kommisjonsdirektivet er vedtatt i EU. Direktivet er tatt inn i "Official Journal of the European Union" 30. juli 2011. Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen 30. mars 2011.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
29.07.2011
Gjennomføringsfrist i EU
30.07.2012
Anvendelsesdato i EU
30.07.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 47, 25.8.2016, p. 536-540
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.01.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
30.03.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
31.03.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
31.03.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Barne- og familiedepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011L0074
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro