Metoder til kvantitativ analyse av binære tekstilfiberblandinger

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2009/122/EF av 14. september 2009 som endrer vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 96/73/EF om visse metoder til kvantitativ analyse av binære tekstilfiberblandinger for tilpasning til den tekniske utvikling

Commission Directive 2009/122/EC of 14 September 2009 amending, for the purposes of its adaptation to technical progress, Annex II to Directive 96/73/EC of the European Parliament and of the Council on certain methods for quantitative analysis of binary textile fibre mixtures

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 10.5.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.11.2009)

Sammendrag av innhold
Det er foretatt endringer i direktiv 2008/121/EF ved å føye til fiberen "melamin" til listen over fibre i vedlegg I og V til dette direktivet. I direktiv 2009/122/EF gjøres endringer i direktiv 96/73/EF vedlegg II ved å innarbeide en ensartet definisjon av testmetoden for "melamin" m.v.

"Melamine" er den engelske betegnelsen på fiberen.

Norge har ikke deltatt i den tekniske arbeidsgruppen relatert til direktivet.

Rådsdirektiv 96/73/EF er implementert i norsk rett gjennom forskrift 23. september 1996 om metoder for kvantitative analyser av binære tekstilfiberblandinger gitt i medhold av lov 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer m.v. § 5, jf. EØS-avtalen vedlegg II kap. A XI (Rdir. 96/73/EF). Forskriften er endret 21. januar 1999, 20. desember 2006 og 14. desember 2007. Forskriften er fastsatt av Barne- og familiedepartementet (nå Barne- og likestillingsdepartementet).

I henhold til § 4 i forskriften skal det ved kontroll av sammensetningen av tekstilprodukter som bringes på markedet benyttes de metoder for kvantitative analyser av tekstilfiberblandinger, herunder forberedelse av prøvemateriale og analysemetoder, som vedlegg I og vedlegg II i forskriften anviser.

Endringene i bilag II til direktivet medfører endring i vedlegg II i forskriften om metoder for kvantitative analyser av binære tekstilfiberblandinger. Det innføres en egen analysemetode for "melamin" samt at "melamin" føyes til ulike analysemetoder.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten behandles i spesialutvalget for handelsforenkling og anses relevant og akseptabel.

Vurdering
Endringene er funnet relevante og akseptable.

Status
Kommisjonsdirektivet er vedtatt i EU. Direktivet er tatt inn i "Official Journal of the European Union" 15. september 2009.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
14.09.2009
Gjennomføringsfrist i EU
15.09.2010
Anvendelsesdato i EU
15.09.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 58, 24.9.2015, p. 375-381
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.04.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Barne- og familiedepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.05.2011
Anvendes fra i Norge
06.05.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009L0122
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro