Midlertidig forbud mot import av mat fra Bagladesh som inneholder paanblader: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1028 av 26. juni 2015 om endring av gjennomføringsbeslutning 2014/88/EU om midlertidig forbud mot import fra Bangladesh av næringsmidler som inneholder eller består av paanblader (Piper Betle) når det gjelder gyldighetsperioden

Commission Implementing Decision (EU) 2015/1028 of 26 June 2015 amending Implementing Decision 2014/88/EU suspending temporarily imports from Bangladesh of foodstuffs containing or consisting of betel leaves (‘Piper betle’) as regards its period of application

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 14.8.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.08.2015)

Sammendrag av innhold
Grunnrettsakten 2014/88/EU fastsetter et importforbud som retter seg mot alle produkter som inneholder eller består av produktet paanblader (Piper Betle) fra Bangladesh. Importforbudet omfatter blant annet produkter som omfattes av tolltariffens varenummer ex 14.04.9000 og alle andre produkter som kan inneholde paanblader. Forbudet ble forlenget frem til 30. juni 2015 av beslutning 2014/510/EU.

Rettsakten 2015/1028 forlenger importforbudet ytterligere frem til 30. juni 2016.

Bakgrunnen for dette importforbudet er et omfattende funn av forskjellige salmonella strenger i paanbalder fra Bangladesh. Myndighetene i Bangladesh jobber fortsatt med å få på plass et effektivt kontrollregime for å hindre denne smitten på paanblader, derfor har kommisjonen besluttet å forlenge importforbudet i påvente av at Bangladesh får på plass sine nasjonale tiltak. Forlengelsen er også begrunnet i at denne smitten kan utgjøre en vesentlig fare for folkehelsen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten er gjennomført i norsk rett som en endring til forskrift 17. februar 2014 nr. 140 om særskilte beskyttelsestiltak ved import av paanblader fra Bangladesh.

Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vurderes ikke til å medføre en endring i kostnadene for Mattilsynet i forbindelse med importforbudet knyttet til dette produktet. Det er ikke registrert noen import av paanblader i forbindelse med varenummer ex 14.04.9000 de siste årene. Det vurderes også at heller ikke næringen vil påvirkes nevneverdig av dette importforbudet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for Matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Rettsakten forlenger et importforbud rettet mot alle produkter som inneholder eller består av paanblader fra Bangladesh, med bakgrunn i et fortsatt omfattende funn av salmonella i disse bladene. Importforbudet har nå en gyldighet frem til 30. juni 2016.

Salmonella kan utgjøre en betydelig risiko for folkehelsen og Norge vurderer importforbudet som hensiktsmessig og velbegrunnet, i forhold til målet om å beskytte folkehelsen. Det at importforbudet er tidsbegrenset og ment å virke frem til myndighetene i Bangladesh har fått på plass tilstrekkelige nasjonale kontrolltiltak, er også fornuftig.

Da Norge ikke har hatt noen direkteimport av dette produktet de siste årene vurderer Mattilsynet at importforbudet heller ikke vil medføre en særlig ekstrabelastning på grensekontrollen eller næringen generelt.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt av Kommisjonen 26. juni 2015, med ikrafttredelse 1. juli 2015.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
26.05.2015
Anvendelsesdato i EU
20.07.2015
Opphører å gjelde
26.06.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet